Кредит за рефинанс. за вработени во финан.институции, судство и останати прифатливи фирми за Банката

наменски – средствата се користат за затварање на обврски во други банки (10% од износот може да се искористи ненаменски)


карактеристики

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС:

согласно кредитната способност на Барателот за кредит

БЕЗ ЖИРАНТИ

- до 400.000,00 МКД / 6.500,00 ЕУР

СО 1 ЖИРАНТ - од 400.001,00 МКД / 6.501,00 ЕУР до 670.000,00 МКД / 11.000,00 ЕУР

СО 2 ЖИРАНТИ - од 670.001,00 МКД / 11.001,00 ЕУР до 920.000,00 МКД / 15.000,00 ЕУР

СО ХИПОТЕКА на недвижен имот во сооднос од најмалку 2/1 за износи над 15.001,00 ЕУР

Трошок за аплицирање за кредит - 700,00 МКД

Провизија за одобрен кредит - 1%

РОК НА ВРАЌАЊЕ:

- до 95 месеци

услови

  • кредитоспособност од ½ (рата/плата) на барателот и жирантите
  • старосна граница - максимум 64 години на денот на достасување на кредитот

каматни стапки

денарски кредит со девизна клаузула - 6,99% фиксна за првата година / 1М Еурибор + 8,00 п.п. променлива за останатиот период

денарски кредит - 9,77% фиксна за првата година /референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 8,00 п.п. променлива за останатиот период

останато

*Доколку политика на работодавачот е да не заверува административна забрана, тогаш потребна е задолжителна солемнизација на договорот со вклучени извршни клаузули.

** Еден жирант може да се замени со солемнизација на договорот за кредит со вклучени извршни клаузули потпишан од страна на барателот доколку поседува имот на свое име, или со друг гарант платец кој поседува имот на свое име