Надзорен одбор

Миле Зечевиќ

Претседател и независен член на Надзорен одбор

Миле Зечевиќ е дипломиран правник, магистар по казнено право и криминологија.

Своето работно и професионално искуство го започнува во 1998 година како стручен соработник во Владата на Република Северна Македонија, Кабинет на премиерот. Понатаму, работел како стручен соработник во Основен суд Скопје 1 – Скопје, а во периодот од 2001 година до 2002 година е шеф на кабинет во Министерството за одбрана на Република Северна Македонија. Во периодот од 2002 година до 2003 година бил на позиција заменик-генерален директор на ЈПАУ „Македонија“. Во периодот од 2003 година до 2004 година бил генерален секретар на Влада на Република Северна Македонија при Влада на Република Северна Македонија. За период од две години, односно од 2004 до 2006 година ја обавувал функцијата директор на Управата за безбедност и контраразузнавање при Министерството за внатрешни работи.

Од 2008 година до денес работи како адвокат во сопствената адвокатска канцеларија.

Миле Зечевиќ ја извршува функцијата независен член на Надзорниот одбор од јули 2019 година.

Стевчо Јолакоски

член  на Надзорен одбор

Стевчо Јолакоски е дипломиран правник, доктор на науки од областа на безбедноста.

Својата професионална кариера ја започнува во 2001 година прво како приправник во Основен суд Скопје 2 ‒ Скопје, а потоа како стручен соработник кај адвокат, понатаму својата кариера ја продолжува на позиција правник во ТИМ ДОО Скопје, а од 2006 година до денес е вработен во Министерството за транспорт и врски на Република Северна Македонија. Во моментот е на работна позиција државен советник за патен сообраќај.

Функцијата член на Надзорниот одбор на Стопанска банка а.д. Битола ја извршува од 2017 година.


Гордана Темелковска Костовска

Член на Надзорен Одбор

Гордана Темелковска - Костовска е дипломиран економист, магистар по економски науки и меѓународна трговија. Својата професионална кариера ја започнува во 1992 година работејќи во секторот зафинансии во Друштвото Марсонија Комерц Скопје.

Од 1993 до 2000 година, ГорданаТемелковска - Костовска првично работи како раководител на секторот за финансии, а подоцна и како финансов директор во РАДОМАК ДОО Скопје. Во периодот од 2000 година до 2005 година работи како финансов директор во ТД Агрохемија Комерц Скопје. Во периодот од 2005 до 2013 година, работи како финансов директор во Адриа ЕрвејсМакедонија Скопје.

Од јули 2013 година до денес е раководител на Одделот за финансии и сметководствени работи во РУЛЕ ТУРС ДОО Скопје.

Во октомври 2016 година, Гордана Темелковска - Костовска се здобива со лиценца за овластен сметководител издадена од Министерството за финансии.

Гордана Темелковска – Костовска ја извршува функцијата член на Надзорниот одбор на Банката од април 2020 година

Гордана Гацева

ГОРДАНА ГАЦЕВА – независен член на Надзорниот одбор

Гордана Гацева по професија е дипломиран правник, магистер по правни науки. Додипломските студии ги завршува на Правниот факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје. По завршување на додипломските студии успешно го положува и правосудниот испит. Постдипломските студии ги завршува на Универзитетот Американ Колеџ Скопје на отсекот по деловно право и се стекнува со титула магистер на правни науки.

По комплетирање на формалниот дел на образованието, во периодот од август 1992 година до декември 1993 година, Гордана Гацева работи како референт за работни односи во Сковин Скопје. Во периодот од јануари 1994 до септември 1999 година работи во Основниот суд Скопје 2 Скопје. Понатаму, од април 1999 година до септември 2004 година работи како раководител на правен сектор во Радобанка АД Скопје. Од октомври 2004 до денес, Гордана Гацева работи како адвокат партнер во Адвокатското друштво Трпески и Гацева во Скопје.

Гордана Гацева ја извршува функцијата независен член на Надзорниот одбор од октомври 2022 година.