Акционерско собрание 11.05.2016

ЈАВЕН ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА СОБРАНИЕ НА БАНКАТА

Врз основа на член 48 и 49 од Статутот на Стопанска банка а. д. Битола НО. бр.02-2482/I-2 од 26. 3. 2015 година (пречистен текст) и Одлуката на Надзорниот одбор на Стопанска банка а.д. Битола НО бр. 02- 5494/1/II.1-1 од 31.3.2016 година,СТОПАНСКА БАНКА а.д. БИТОЛА

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА БАНКАТА ОБЈАВУВА


Ј А В Е Н   П О В И К


ЗА УЧЕСТВО НА СОБРАНИЕ НА БАНКАТА

 

38. седница на Собранието на Стопанска банка а.д. Битола ќе се одржи во Битола, на ден 27.4.2016 година (среда) со почеток во 12:00 часот, во просториите на Хотел „Капри“ – Битола, со следниот:


 

Д Н Е В Е Н      Р Е Д

 

            I     Процедурален дел

 

1.   Отворање на Собранието

2.   Избор на работни тела

2.1 Избор на претседавач

2.2 Избор на двајца бројачи на гласови

3.   Констатирање на кворум за работа на Собранието


            II. Работен дел

 

1. Разгледување на записник од 36. седница на Собранието на акционерите на Стопанска банка а.д. Битола одржана на 25. 3. 2015 година;


2. Разгледување на записник од 37. седница на Собранието на акционерите на Стопанска банка а.д. Битола одржана на 16. 12. 2015 година;


3. Годишен извештај за работењето на Стопанска банка а.д. Битола за 2015 година, со:

- Мислење од Надзорниот одбор на Банката;

- Одлука за усвојување Годишниот извештај и Мислењето од Надзорниот одбор;


4. Извештај за работата на Надзорниот одбор на Стопанска Банка а.д. Битола за 2015 година, од аспект на поединечните членови и колективно, со:

- Одлука за одобрување на Извештајот;


5. Извештај за работата на Одборот за ревизија на Стопанска банка а.д Битола за 2015 година, колективно и од аспект на поединечни членови, со:

- Одлука за усвојување на Извештајот;


6. Годишен извештај за работата на Секторот за внатрешна ревизија за 2015 година, со:

- Мислење од Надзорниот одбор на Банката;

- Одлука за усвојување на Извештајот и Мислењето од Надзорниот одбор;


7. Извештај за извршената ревизија на финансиските извештаи на Стопанска банка а.д. Битола по годишна сметка за 2015 година со мислење на Друштвото за ревизија ГРАНТ  ТОРНТОН ДОО Скопје, со

- Мислење од Надзорниот одбор на Банката;

- Одлука за усвојување на Извештајот и Мислењето од Надзорниот одбор на Банката;


8. Годишна сметка на Стопанска банка а.д Битола за 2015 година, со:

- Одлука за усвојување на годишната сметка;


9. Деловна политика, развоен и финансиски план на Стопанска банка а.д. Битола за период 2016-2020 година, со 

- Мислење од Надзорниот одбор на Банкатa;

- Одлука за усвојувањe на деловната политика, развоен и финансиски план на Стопанска банка а.д. Битола за период 2016-2020 година и Мислењето од Надзорниот одбор;


10. Одлука за усвојување на листата на нето-должници;


11. Одлука за соодветност на Кодексот за корпоративно управување на Стопанска банка а.д. Битола


12. Одлука за употреба и распоредување на остварената добивка по Годишната сметка за 2015 година на Стопанска банка а.д. Битола


13. Одлука за избор на Друштво за ревизија за период од 2016-2017 година


14. Одлука за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност (корпоративна обврзница) по пат на јавна понуда (прва емисија на долгорочни хартии од вредност)


Се повикуваат акционерите да го пријават своето учество на Собранието.

 

Секој акционер, кој има намера да учествува на Собранието на банката е должен да го пријави своето учество (пријава за учество на Собранието), најдоцна 1 час пред почетокот на седницата на закажаното Собрание.

Пријавите  да се достават во Банката – Сeктор за правни работи и управување со Кабинет на Управен одбор  – референт за седници.

Собранието ќе одлучува само за прашањата кои се уредно ставени на дневниот ред во согласност со Статутот на банката и со Законот за трговските друштва.

Гласањето по точките од дневниот ред ќе се врши на начин во согласност со Статутот и Законот за трговски друштва.

Секој акционер може да овласти свој полномошник со писмено полномошно, за што е должен да ја извести Банката писмено или електронски. Податоците за начинот на испраќање на известувањата за полномошна и обрасците за гласање преку полномошник се достапни на официјалната интернет-страница на Банката www.stbbt.com.mk.

Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас имаат право да достават предлог за дополнување на дневниот ред и предлог-одлуки по точките од дневниот ред ако истовремено приложат и образложение за предложената точка  за дополнување на дневниот ред или ако предложат одлука по предложената точка.

Барање за вклучување на една или повеќе  точки во дневниот ред, предлагање на одлуки за усвојување се испраќа до органот  на управување на друштвото во рок од 8 (осум) дена од испраќањето на јавниот повик  за одржување на Собрание на друштвото. За подетални информации за постапката за доставување предлози и прашања може да се најдат на официјалната интернет-страница на Банката www.stbbt.com.mk.

Материјалите за Собранието на Банката и дополнителни информации во согласност со Законот за трговски друштва, им се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој повик, секој работен ден во библиотеката на Банката (трети кат, Централа на Банката), ул. „Добривоје Радосавлевиќ“ бр. 21, Битола како и на интернет-страницата на Банката www.stbbt.com.mk.Стопанска банка а.д. Битола

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИСПРАВКА НА ДАТУМ НА ОДРЖУВАЊЕ НА 38. СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ

на јавен повик за учество на  38. седница на Собранието на Стопанска банка а.д. Битола објавен на ден 4. 4. 2016 година, во дневен весник „Дневник“  бр. 6031


Врз основа на член 48 и 49 од Статутот на Стопанска банка а.д. Битола НО бр.02-2482/I-2 од 26. 3. 2015 година (пречистен текст) и Одлуката на Надзорниот одбор на Стопанска банка а.д. Битола НО бр. 02-5494/1/II.1-1 од 31. 3. 2016 година, Стопанска банка а.д. Битола, на ден 4. 4. 2016 година, во дневниот весник „Дневник“, со број 6031, страница 4, објави јавен повик за учество на 38. седница на Собранието на Стопанска банка а.д. Битола.

Во согласност со измената на член 387 став (5) од Законот за измена и дополнување на Законот за трговските друштва („Службен весник на Р.М.“ бр. 61 од 31. 3. 2016 година), кој закон стапи во сила на денот на неговото објавување во „Службен весник на Р.М.“ односно на ден 31. 3. 2016 година, Надзорниот одбор на Стопанска банка а.д. Битола на својата 8. седница одржана на ден 4. 4. 2016 година, донесе Одлука за измена на Одлуката за свикување на 38. седница на Годишно cобрание на акционерите на Стопанска банка а.д. Битола, НО бр.02-5744/1/I-1.

Врз основа на донесената Одлука на Надзорниот одбор, Стопанска банка а.д. Битола врши исправка на јавниот повик објавен во дневниот весник „Дневник“ број 6031, страница 4, па во јавниот повик за учество на 38. седница на Собранието на Стопанска банка а.д. Битола треба да стои: „38. седница на Собранието на Стопанска банка а.д. Битола ќе се одржи во Битола, на ден 11. 5. 2016 година (среда) со почеток во 12:00 часот, во просториите на хотел „Капри“ – Битола, со следниот:“.

Во останатиот дел горенаведениот јавен повик останува неизменет и за ден на објава на јавниот повик се смета 4. 4. 2016 година.

Оваа исправка е составен дел од јавниот повик.


Стопанска банка а.д. Битола

ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИОНЕРИ 11.5.2016


ПОДАТОЦИ ЗА НОМИНИРАН КАНДИДАТ


ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПОЛНОМОШНИК НА АКЦИОНЕР НА СОБРАНИЕ

ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПОЛНОМОШНИК НА АКЦИОНЕР НА СОБРАНИЕ

Акционерите на Банката можат да овластат со полномошно друго физичко или правно лице како свој полномошник на седницата на Собранието.

Полномошното се издава во писмена форма со пополнување на образецот за гласање преку полномошник, кој е достапен за преземање од интернет-страница на Банката (Полномошно за правни лица, Известување, Полномошно за физички лица, Известување, Пример за полномошно).

Во случај акционерот од која било причина да не може да го преземе образецот за давање полномошно од интернет-страницата на Банката, истиот може да користи и други видови обрасци за давање полномошно во писмена форма.

Акционерите се обврзани веднаш да ја известат Банката за секое полномошно дадено во писмена форма со достава на копие од пополнетиот образец, на еден од следните начини:


  • по електронски пат на адреса stbbt@stbbt.com.mk кога се доставува копија во скенирана форма.
  • по писмен пат на адреса:   


СТОПАНСКА БАНКА а.д. БИТОЛА

Добривоје Радосављевиќ 21

7000 Битола

Управен одбор

Со назнака „за 38. собрание на Стопанска банка а.д Битола“.


Банката може да бара утврдување на личниот идентитет на акционерот како услов за уважување на полномошното, односно за верификација на инструкциите за гласање ако такви му се дадени на полномошникот.

Полномошникот е должен при евиденција на своето присуство на седница на Собранието да го предаде полномошното во писмена форма во оригинал, и да презентира документ за идентификација  -  лична карта или пасош.

За полномошници на Собранието можат да бидат овластени лица кај кој има конфликт на интерес, само под услов ако истите

  • претходно им обелодениле на акционерите дека кај нив има конфиликт на интерес и
  • добиле конкретни инструкции за гласање во писмена форма од акционерите од кој се овластени да бидат нивни полномошници за секоја предложена одлука за гласање по точките на  дневниот ред на седницата на Собранието за која им важи полномошното.

Банката на својата интернет-страница го објавува идентитетот на назначените полномошници кај кои постои конфликт на интерес, како и причините за постоење на конфликт на интерес кај полномошниците.

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА СОБРАНИЕ НА БАНКАТА

ПРЕДЛАГАЊЕ НА ОДЛУКИ ПО ПРЕДЛОЖЕНИ ТОЧКИ


ВКУПЕН БРОЈ НА АКЦИИ И ВКУПЕН БРОЈ НА ГЛАСАЧКИ ПРАВА

ВКЛУЧУВАЊЕ НА НОВИ ТОЧКИ ВО ДНЕВНИОТ РЕД


ПРАШАЊА ВО ВРСКА СО ТОЧКИТЕ ОД ДНЕВНИОТ РЕД


РЕЗУЛТАТИ ОД ГЛАСАЊЕ НА СОБРАНИЕТО

ЗАПИСНИК ОД СОБРАНИЕ