Тарифа за правни лица
Безготовински плаќања во корист на други трансакциски сметки со користење на сервисот е-банкинг
во Банката Налог
 • 7 ден. за налози до 10.000 денари
 • 11 ден. за налози над 10.000 денари
за коминтенти кои немаат трансакциски сметки во Банката преку КИБС Налог
 • 13 ден. за налози до 10.000 денари
 • 18 ден. за налози над 10.000 денари
за коминтенти кои немаат трансакциски сметки во Банката преку МИПС Налог
 • 100 ден.
Обработка на налог ПП53 за плата со користење на Е-банк сервисот
 • налог во банката
 • налог преку КИБС
 • налог преку МИПС
 • 4 ден.
 • 12 ден.
 • 60 ден.

Повеќе информации на следните телефони:

Физички лица: 02/3087-293; 02/3087-294; 
Правни лица: 047/207-550, 047/207-632; 
Техничка поддршка: 02/3087-293; 02/3087-294;
Или на е-пошта: ebank@stbbt.mk