Tarifa për persona juridik
Pagesa pa para në dorë në dobi të llogarive tjera të transakcionit duke përdorë shërbimin e-banking
në Bankë Urdhër
  • 7 den. për urdhra deri në 10.000 denarë
  • 11 den. për urdhra mbi 10.000 denarë
   për klientë të cilët nuk kanë llogari të transakcionit në Bankë nëpërmjet KIBS Urdhër
    • 13 den. për urdhra dei në 10.000 denarë
    • 18 den. për urdhra mbi 10.000 denarë
     për klientë të cilët nuk kanë llogari të transakcionit në Bankë nëpërmjet MIPS Urdhër
     • 100 den.
     Përpunimi i urdhrit ПП53 për përdorimin e shërbimit E-bank
      • Urdhër në bankë
      • Urdhër nëpërmjet KIBS
      • Urdhër nëpërmjet MIPS
       • 4 den.
       • 12 den.
       • 60 den.

       Më shumë informata në telefonat e mëposhtëm:

       Persona fik: 047/207-562, 047/207-534, 047/207-561; 
       Persona juridik: 047/207-550, 047/207-632; 
       Mbështetje teknike: 047/207-502;
       Ose në adresën elektronike: ebank@stbbt.mk

       Persona juridik: