Tarifa për personat fizik
Pagesa pa para në dorë në dobi të llogarive tjera të transakcionit duke e përdorë shërbimin e-banking Shuma për një urdhër
në Bankë Shuma për një urdhër Pa kompensim
për klientë të cilët nuk kanë llogari të transakcionit në Bankë nëpërmjet KIBS
  • Urdhër i lëshuar deri në ora.
  • Urdhër i lëshuar pas orës 12.
   • 10 den.


   • 15 den.
   për klientë të cilët nuk kanë llogari të transakcionit në Bankë nëpërmjet MIPS
    • Urdhër i lëshuar deri në ora.
    • Urdhër i lëshuar pas orës 12.
     • 95 den.


     • 95 den.

     Më shumë informata në telefonat e mëposhtëm:

     Persona fik: 047/207-562, 047/207-534, 047/207-561; 
     Persona juridik: 047/207-550, 047/207-632; 
     Mbështetje teknike: 047/207-502;
     Ose në adresën elektronike: ebank@stbbt.mk