НАШ
Станбен кредит

за купување на недвижен имот-стан/куќа според доставен преддоговор за купопродажба


карактеристики

наменски:

  • за изградба (доградба) на индивидуални објекти со одобрение за градба и соодветен проект
  • за рефинансирање на станбени кредити во други Банки

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС:

според вредноста на недвижноста согласно преддоговор/договор за купопродажба, намален за износот на сопственото учество

25% сопствено учество / можност без учество со вредност на хипотека од 2/1, од кои задолжително предметот на купопродажба / за кредити за рефинансирање не е потребно сопствено учество

РОК НА ВРАЌАЊЕ:

- до 360 месеци

Трошок за аплицирање за кредит - 700,00 МКД

Провизија за одобрен кредит

  • 1% на одобрениот износ
  • 0,0% за рефинансирање

Трошок за предвремена отплата

  • без надомест за предвреме извршена уплата до 20% од преостанатиот дел од главницата на кредитот во тековниот месец;
  • 3% од главницата на кредитот што предвремено се уплаќа, за износи над 20% од преостанатиот дел од главницата на кредитот на кредитот

услови

каматни стапки

3,90% - Фиксна каматна стапка во првата година (годишно) во случај на редовна отплата, т.е. Најдоцна до 30 дена од датумот на доспевање на кредитот

5,00% - Фиксна каматна стапка во втората и третата година (годишно) во случај на редовна отплата, т.е. Најдоцна до 30 дена од датумот на доспевање на кредитот

6,95% Прилагодлива каматна стапка по третата година, доколку кредитокорисниците редовно ги сервисираат обврските по кредитот т.е. Најдоцна до 30 дена од датумот на доспевање на ануитетот

7,630% Прилагодлива каматна стапка по третата година, како и во првите три години, доколку кредитот не се отплатува редовно, т.е. Кредитокорисникот доцни со плаќање на еден или повеќе ануитети

останато

* Доколку политика на работодавачот е да не заверува административна забрана, тогаш потребна е задолжителна солемнизација на договорот со вклучени извршни клаузули.