Станбен кредит со ризико полиса

Станбен кредит со ризико полиса од Триглав или Кроација осигурување АД животкарактеристики

Наменски:

 • за купување на недвижен имот-стан/куќа според доставен преддоговор за купопродажба
 • за изградба (доградба) на индивидуални објекти со одобрение за градба и соодветен проект
 • за рефинансирање на станбени кредити во други Банки
 • за купување на недвижен имот-стан/куќа во странствосогласно склучен Преддоговор/Договор за купопродажба преведен од страна на овластен судски преведувач

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС:

според вредноста на недвижноста согласно преддоговор/договор за купопродажба, намален за износот на сопственото учество

- 25% сопствено учество / можност без учество со вредност на хипотека (задолжително предметот на купопродажба) од 4/1 до 1,5/1 во зависност од кредитната способност и локацијата на имотот/ за кредити за превземање од други банки не е потребно сопствено учество

- За кредити за купување на имот во странство, без учество, со вредност на хипотеката од 4/1 до 1,5/1 во зависност од кредитната способност (имотот кој е предмет на купопродажба не се заложува)

РОК НА ВРАЌАЊЕ:

- до 360 месеци

Трошок за аплицирање за кредит - 1.000,00 МКД

Провизија за одобрен кредит

  • 1% од одобрениот износ
  • 0% за рефинансирање

  Трошок за предвремена отплата

  • без надомест за предвреме извршена уплата до 20% од преостанатиот дел од главницата на кредитот во тековниот месец;
  • 3% од главницата на кредитот што предвремено се уплаќа, за износи над 20% од преостанатиот дел од главницата на кредитот на кредитот

  услови

  • старосна граница - максимум 80 години на денот на достасување на кредитот.За кокредитобаратели кои воедно се јавуваат како заложни должници нема лимит на старосна граница.

  ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ:

  меница и менична изјава, административна забрана на плата/траен налог за пензионери, Ризико полиса за осигурување од Триглав или Кроација осигурување АД живот, полиса за осигурување на недвижен имот винкулирана во корист на Банката и едно од понудените  опции:

  Сопствено учество 1/ 25% сопствено учество 2 / Без сопствено учество и за кредити со намена
  за купување на недвижен имот-стан/куќа во странство
  3/ за превземање на станбени кредити
  од други банки и за кредити со намена
  за купување на недвижен имот-стан/куќа
  во странство
  Сооднос на вредност на хипотека / висина на кредит 1,33 / 1 1,5 / 1 1,8 / 1 Се превзема обезбедувањето од другата банка,
  но не помало од 1,33 / 1
  Кредитоспособност ДТИ показател не поголем од 55%
  за клиенти кои во изминатите 12 месеци
  биле класифицирани во „А“ категорија на ризик
  согласно КРИС на НБРСМ, за сите останати ДТИ показател не поголем од 50%
  ДТИ показател не поголем од 55%
  за клиенти кои во изминатите 12 месеци
  биле класифицирани во „А“ категорија наризик
  согласно КРИС на НБРСМ, за сите останати ДТИ показател не поголем од 50%
  ДТИ показател не поголем од 60%
  за клиенти кои во изминатите 12 месеци
  биле класифицирани во „А“ категорија на
  ризик согласно КРИС на НБРСМ, за сите останати ДТИ показател не поголем од 50%
  ДТИ показател не поголем од 55%
  за клиенти кои во изминатите 12 месеци
  биле класифицирани во „А“ категорија на
  ризик согласно КРИС на НБРСМ, за сите останати ДТИпоказател не поголем од 50%

  каматни стапки

  4,00% - Фиксна каматна стапка во првите 8 години (годишно)

  Променлива каматна стапка по осмата година -1М Еурибор + 4,50 п.п., но не помала стапка од 6,00%

  *Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ 

  останато

  * Доколку политика на работодавачот е да не заверува административна забрана, тогаш потребна е задолжителна солемнизација на договорот со вклучени извршни клаузули.