Станбен кредит со ризико полиса од Триглав или Кроација осигурување АД животкарактеристики

Наменски:

  • за купување на недвижен имот-стан/куќа според доставен преддоговор за купопродажба
  • за изградба (доградба) на индивидуални објекти со одобрение за градба и соодветен проект
  • за рефинансирање на станбени кредити во други Банки
  • за купување на недвижен имот-стан/куќа во странствосогласно склучен Преддоговор/Договор за купопродажба преведен од страна на овластен судски преведувач

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС:

според вредноста на недвижноста согласно преддоговор/договор за купопродажба, намален за износот на сопственото учество

25% сопствено учество / можност без учество со вредност на хипотека од 1,8/1 или 1,5/1, од кои задолжително предметот на купопродажба / за кредити за рефинансирање не е потребно сопствено учество

за кредити за купување на имот во странство, без учество, со вредност на хипотеката од 1,8/1 или 1,5/1 во зависност од кредитната способност (имотот кој е предмет на купопродажба не се заложува)

РОК НА ВРАЌАЊЕ:

- до 360 месеци

Трошок за аплицирање за кредит - 1.000,00 МКД

Провизија за одобрен кредит


  • 1% од одобрениот износ
  • 0% за рефинансирање

Трошок за предвремена отплата

  • без надомест за предвреме извршена уплата до 20% од преостанатиот дел од главницата на кредитот во тековниот месец;
  • 3% од главницата на кредитот што предвремено се уплаќа, за износи над 20% од преостанатиот дел од главницата на кредитот на кредитот

услови


  • старосна граница - максимум 80 години на денот на достасување на кредитот.За кокредитобаратели кои воедно се јавуваат како заложни должници нема лимит на старосна граница.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ:

меница и менична изјава, административна забрана на плата/траен налог за пензионери, Ризико полиса за осигурување од Триглав или Кроација осигурување АД живот, полиса за осигурување на недвижен имот винкулирана во корист на Банката и едно од понудените  опции:

Сопствено учество 1/ 25% сопствено учество 2 / Без сопствено учество и за кредити со намена
за купување на недвижен имот-стан/куќа во странство
3/ за превземање на станбени кредити
од други банки и за кредити со намена
за купување на недвижен имот-стан/куќа
во странство
Сооднос на вредност на хипотека / висина на кредит 1,33 / 1 1,5 / 1 1,8 / 1 Се превзема обезбедувањето од другата банка,
но не помало од 1,33 / 1
Кредитоспособност ДТИ показател не поголем од 55%
за клиенти кои во изминатите 12 месеци
биле класифицирани во „А“ категорија на ризик
согласно КРИС на НБРСМ, за сите останати ДТИ показател не поголем од 50%
ДТИ показател не поголем од 55%
за клиенти кои во изминатите 12 месеци
биле класифицирани во „А“ категорија наризик
согласно КРИС на НБРСМ, за сите останати ДТИ показател не поголем од 50%
ДТИ показател не поголем од 60%
за клиенти кои во изминатите 12 месеци
биле класифицирани во „А“ категорија на
ризик согласно КРИС на НБРСМ, за сите останати ДТИ показател не поголем од 50%
ДТИ показател не поголем од 55%
за клиенти кои во изминатите 12 месеци
биле класифицирани во „А“ категорија на
ризик согласно КРИС на НБРСМ, за сите останати ДТИпоказател не поголем од 50%

каматни стапки

3,50% - Фиксна каматна стапка во првите осум  години 


Променлива каматна стапка по осмата година 1М Еурибор + 4,5 п.п., но не помала стапка од 6,00%


*4,21% СВТ за износ на кредит од 50.000 ЕУР, Фиксна каматна стапка во првите осум години од 3,50% и променлива каматна стапка по десеттата год (1М Еурибор + 4,5п.п., но не помала стапка од 6,00%), рок на отплата 240 месеци, провизија за одобрен кредит 1,00%     

*Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ 

останато

* Доколку политика на работодавачот е да не заверува административна забрана, тогаш потребна е задолжителна солемнизација на договорот со вклучени извршни клаузули.