Станбен кредит со фиксна каматна стапка за првите десет годиникарактеристики

наменски:                                                                                                                                                                                         - за купување на недвижен имот-стан/куќа според доставен преддоговор за купопродажба

-за изградба (доградба) на индивидуални објекти со одобрение за градба и соодветен проект

-за рефинансирање на станбени кредити ви други банки  

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС:

според вредноста на недвижноста согласно преддоговор/договор за купопродажба, намален за износот на сопственото учество

МИНИМАЛНО СОПТВЕНО УЧЕСТВО:

 25% сопствено учество  / можност без учество со вредност на хипотека (задолжително предметот на купопродажба) од 1,8/1 или 1,5/1 во зависност од кредитната способност / за кредити за превземање од други банки не е потребно сопствено учество

РОК НА ВРАЌАЊЕ:

- до 360 месеци

Трошок за аплицирање за кредит - 1.000,00 МКД

Провизија за одобрен кредит

  • 1% на одобрениот износ
  • 0,0% за рефинансирање

Трошок за предвремена отплата

  • без надомест за предвреме извршена уплата до 20% од преостанатиот дел од главницата на кредитот во тековниот месец;
  • 3% од главницата на кредитот што предвремено се уплаќа, за износи над 20% од преостанатиот дел од главницата на кредитот на кредитот

услови


Сопствено учество

1/ 25% сопствено учество

2 / Без сопствено учество

3/ за превземање на станбени кредити од други банки

Сооднос на вредност на хипотека / висина на кредит

1,33 / 1

1,5 / 1

1,8 / 1

Се превзема обезбедувањето од другата банка, но не помало од 1,33 / 1

Кредитоспособност

ДТИ показател*** не поголем од 55% за клиенти кои во изминатите 12 месеци биле класифицирани во „А“ категорија на ризик согласно КРИС на НБРСМ, за сите останати ДТИ показател не поголем од 50%

ДТИ показател не поголем од 55% за клиенти кои во изминатите 12 месеци биле класифицирани во „А“ категорија на ризик согласно КРИС на НБРСМ, за сите останати ДТИ показател не поголем од 50%

ДТИ показател не поголем од 60% за клиенти кои во изминатите 12 месеци биле класифицирани во „А“ категорија на ризик согласно КРИС на НБРСМ, за сите останати ДТИ показател не поголем од 50%

ДТИ показател не поголем од 55% за клиенти кои во изминатите 12 месеци биле класифицирани во „А“ категорија на ризик согласно КРИС на НБРСМ, за сите останати ДТИ показател не поголем од 50%


  • можност за вклучување најмногу еден кокредитобарател (член на потесно семејство)
  • старосна граница - максимум 75 години на денот на достасување на кредитот.За кокредитобаратели кои воедно се јавуваат како заложни должници нема лимит на старосна граница.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ:

меница и менична изјава, административна забрана на плата*/траен налог за пензионери, полиса за осигурување на недвижен имот винкулирана во корист на Банката и едно од понудените две опции:

 хипотека на недвижен имот во сооднос во зависност од учество од кои задолжително предметот на купопродажба

при рефинансирање на станбени кредити од други банки, како обезбедување се зема имотот кој бил предмет на купопродажба, или хипотека на друг недвижен имот со можност за продолжување на рокот на отплата, максимум до 360 месеци

каматни стапки

Каматна стапка - фиксна за првите десет години, односно променлива за сите останати години составена од 1М Еурибор + маргина

долгорочен денарски кредит со девизна клаузула

Фиксна каматна стапка во првите три години (годишно)

2.90%

Фиксна каматна стапка во четврта и петта година (годишно)

3.90%

Фиксна каматна стапка во шеста до десетта година (годишно)

4.50%

Променлива каматна стапка по десеттата година, составена од 1М Еурибор + маргина

1М Еурибор + 6,438 п.п., но не помала стапка од 6,00%

*5,42% СВТ за износ на кредит од 50.000 ЕУР, фиксни каматни стапки: во првите три години од 2,90%, во четврта и петта година од 3,90%, во шеста и десетта година 4,50% и променлива каматна стапка по десеттата год (1М Еурибор + 6,438 п.п. ), рок на отплата 360 месеци, провизија за одобрен кредит 1,00%   

* Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ 

останато

* Доколку политика на работодавачот е да не заверува административна забрана, тогаш потребна е задолжителна солемнизација на договорот со вклучени извршни клаузули.