Станбен кредит со фиксна каматна стапка во првите 6 години

 Станбен кредит со фиксна каматна стапка за првите 6 години


карактеристики

наменски:                                                                                                                                                                                         - за купување на недвижен имот-стан/куќа според доставен преддоговор за купопродажба

-за изградба (доградба) на индивидуални објекти со одобрение за градба и соодветен проект

-за рефинансирање на станбени кредити во други банки  

-за купување на недвижен имот-стан/куќа во странство согласно склучен Преддоговор/Договор за купопродажба преведен од страна на овластен судски преведувач

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС:

според вредноста на недвижноста согласно преддоговор/договор за купопродажба, намален за износот на сопственото учество

според вредноста на недвижноста согласно преддоговор/договор за купопродажба за кредити со намена за купување на недвижен имот-стан/куќа во странство

МИНИМАЛНО СОПТВЕНО УЧЕСТВО:

- 25% сопствено учество / можност без учество со вредност на хипотека (задолжително предметот на купопродажба) од 4/1 до 1,5/1 во зависност од кредитната способност и локацијата на имотот/ за кредити за превземање од други банки не е потребно сопствено учество


- За кредити за купување на имот во странство, без учество, со вредност на хипотеката од 4/1до 1,5/1 во зависност од кредитната способност (имотот кој е предмет на купопродажба не се заложува)

РОК НА ВРАЌАЊЕ:

- до 360 месеци

Трошок за аплицирање за кредит - 1.000,00 МКД

Провизија за одобрен кредит

  • 1% од одобрениот износ
  • 0,0% за рефинансирање во други банки

Трошок за предвремена отплата

  • без надомест за предвреме извршена уплата до 20% од преостанатиот дел од главницата на кредитот во тековниот месец;
  • 3% од главницата на кредитот што предвремено се уплаќа, за износи над 20% од преостанатиот дел од главницата на кредитот на кредитот

услови

Сопствено учество

1/ 25% сопствено учество

2 / Без сопствено учество

3/ за превземање на станбени кредити од други банки

Сооднос на вредност на хипотека / висина на кредит

1,33 / 1

1,5 / 1

1,8 / 1

Се превзема обезбедувањето од другата банка, но не помало од 1,33 / 1

Кредитоспособност

ДТИ показател*** не поголем од 55% за клиенти кои во изминатите 12 месеци биле класифицирани во „А“ категорија на ризик согласно КРИС на НБРСМ, за сите останати ДТИ показател не поголем од 50%

ДТИ показател не поголем од 55% за клиенти кои во изминатите 12 месеци биле класифицирани во „А“ категорија на ризик согласно КРИС на НБРСМ, за сите останати ДТИ показател не поголем од 50%

ДТИ показател не поголем од 60% за клиенти кои во изминатите 12 месеци биле класифицирани во „А“ категорија на ризик согласно КРИС на НБРСМ, за сите останати ДТИ показател не поголем од 50%

ДТИ показател не поголем од 55% за клиенти кои во изминатите 12 месеци биле класифицирани во „А“ категорија на ризик согласно КРИС на НБРСМ, за сите останати ДТИ показател не поголем од 50%

  • старосна граница - максимум 80 години на денот на достасување на кредитот. За кокредитобаратели кои воедно се јавуваат како заложни должници нема лимит на старосна граница.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ:

меница и менична изјава, административна забрана на плата*/траен налог за пензионери, полиса за осигурување на недвижен имот винкулирана во корист на Банката и едно од понудените погоренаведените опции

каматни стапки

Каматна стапка - фиксна за првите десет години, односно променлива за сите останати години составена од 1М Еурибор + маргина

долгорочен денарски кредит со девизна клаузула

Фиксна каматна стапка во првите три години (годишно)

3,75%

Фиксна каматна стапка од четвртата до шестата година (годишно)

4,50%

Променлива каматна стапка по шестата година

1М Еурибор + 4,50 п.п., но не помала стапка од 6,00%

* Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ 

останато

* Доколку политика на работодавачот е да не заверува административна забрана, тогаш потребна е задолжителна солемнизација на договорот со вклучени извршни клаузули.