Критериуми
Минимален задолжителен влог: 6.000,00 мкд / 100,00 еур
Валута: МКД / ЕУР
Рок на орочување: 12 и 24 месеци
Тип на каматна стапка:
фиксна
Исплата на камата:  антиципативнo, на денот на уплата на влогот
Можност за разорочување:  Депонентот не може да располага со орочениот штеден влог пред истекот на договорениот рок на орочување. Во случај на потреба на Депонентот, може да поднесе писмено барање за предвремено разрочување на средствата од депозитот за исклучителни случаи, за итни и вонредни потреби, во тој случај Банката ќе го разорочи депозитот со тоа што на Депонентот ќе му ја исплати разликата, намалена за однапред исплатената камата, ќе му наплати надомест за разорочување на влогот, а клиентот ќе добие камата по видување до денот на предвремено разорочување на влогот.

Рок на орочување Каматна стапка за орочување во МКД*Каматна стапка за орочување во ЕУР*

12 месеци 1.50%0,80%

24 месеци
2.00%%
1,50%Напомена: Овој тип на депозит не може да се искористи како обезбедување за кредит

* Каматните стапки се на годишно ниво       

Напомена: надомест за предвремено разорочување-Фиксен износ 3.000,00 денари