Депозит со антиципативна исплата на камата

Критериуми

Минимален задолжителен влог: 6.000,00 мкд 
Валута: МКД 
Рок на орочување: 15 и 25 месеци
Тип на каматна стапка: фиксна
Исплата на камата:  Антиципативно - на денот на уплата на влогот
Рок на орочување Каматни стапки
МКД
15 месеци 2,40%
25 месеци 3,00%
36 месеци /
*Каматните стапки се на годишно нивоМожност за разорочување:  Депонентот не може да располага со орочениот штеден влог пред истекот на договорениот рок на орочување. Во случај на потреба на Депонентот, може да поднесе писмено барање за предвремено разрочување на средствата од депозитот за исклучителни случаи, за итни и вонредни потреби, во тој случај Банката ќе го разорочи депозитот со тоа што на Депонентот ќе му ја исплати разликата, намалена за однапред исплатената камата, ќе му наплати надомест за разорочување на влогот, а клиентот ќе добие камата по видување до денот на предвремено разорочување на влогот
Надомест за предвремено разорочување: Фиксен износ 3.000,00 денари

Напомена:

Овој тип на депозит не може да се искористи како обезбедување за кредит