Скалестиот депозит може да биде денарски или девизен штеден влог, чија каматна стапка зависи од висината на влогот.

• Периоди на штедење -  3, 6, 12, 24 и 36 месеци;

• Пресметка на камата -  месечно, со прилагодливи годишни каматни стапки кои се пресметуваат по пропорционален метод;

• Исплата на камата – каматата ќе се исплаќа во истата валута како депозитот, месечно, на трансакциска сметка на депонентот, за што тој е обврзан да потпише изјава за пренос на каматата на трансакциска сметка;

• Ликвидација на депозитот пред претходно поставениот период на штедење (предвремено разорочување) - Во случај на предвремено разорочување, каматата која е веќе исплатена се задржува од главнината, а на влогот се пресметува камата по видување.


СКАЛЕСТ ДЕПОЗИТ за денари


3 месеци

6 месеци

12 месеци

24 месеци

36 месеци

од 100.000 до 1.000.000

0,20%

0.60%

1,45%

2.55%

2.95%

од 1.000.001 до 3.000.000

0,30%

0.70%

1,50%

2,60%

3,00%

над 3.000.000

0,40%

0.80%

1,60%

2,70%

3,10%