Llogari në deviza për kryerjen e qarkullimit të pagesave mund të hapin persona juridik rezident dhe jorezident në zyrat qendrore dhe në të gjitha degët e bankës pa kurrfarë shpenzimesh.


PERSON JURIDIK VENDOR - REZIDENT

Për hapjen e llogarisë në deviza për person juridik janë të nevojshme dokumentet e mëposhtme:

  • Vendim ose gjendja aktuale nga regjistri qendror (në origjinal ose fotokopje e verifikuar te Noteri) jo më e vjetër se 3 muaj. Banka detyrimisht mban fotokopje të dokumenteve të prezantuara.
  • Në origjinal ose kopje të verifikuar te Noteri të formularit ZP (NV) për nënshkrimin e verifikuar të përfaqësuesit ligjor të personit juridik (menaxherit, drejtorit, kryetarit)
  • Kopje të letërnjoftimeve të vlefshme biometrike të përfaqësuesit ligjor dhe nënshkruesve të mjeteve ose kopje të pasaportës biometrike.
  • Marrëveshje për hapjen e llogarisë në deviza – dy ekzemplarë – e siguron Banka,
  • Kartoni për nënshkruesit e autorizuar, nënshkruhet në Bankë.
  • Kërkesë për hapjen e llogarisë – e siguron Banka
  • Aplikim për identifikim/përditësim të klientit – person juridik, me të gjitha të dhënat e  domosdoshme të plotësuara, përfshirë edhe pronarin e vërtetë – në origjinal, me deklaratë për pronarin e vërtetë të verifikuar te Noteri,.
  • Pyetësori FATCA për klientë – persona juridik

    Formularë në formë elektronike për shkarkim


   PERSON JURIDIK I VENDI TË HUAJ – JOREZIDENT

   Për hapjen e llogarisë në deviza për person juridik i një vendi të huaj janë të nevojshme dokumentet e mëposhtme:

   • Për personin juridik dhe përfaqësuesin e tij ligjor – ekstrakt nga regjistri qendror ose regjistër tjetër ku mbahet evidenca për personat juridik në vend, ku është i regjistruar subjekti, jo më të vjetër se tre muaj prej ku mund të konstatohet data e themelimit, emri, adresa, selia dhe veprimtaria të cilën e kryen.
   • Për personat e autorizuar për punë me llogaritë – dokument personal dhe autorizim me shkrim, të nënshkruar nga përfaqësuesi ligjor.

   Jorezidenti – person juridik i plotëson, nënshkruan dhe verifikon formularët e mëposhtëm, të siguruar nga Banka:

    • Kërkesë për hapjen e llogarisë në deviza
    • Marrëveshje për hapjen e llogarisë në deviza- dy ekzemplarë,
    • Karton i nënshkrimeve të autorizuara – dy ekzemplarë,
    • Autorizime për nënshkruesit ,
    • Aplikim për identifikim/përditësim të klientit – person juridik, me të gjitha të dhënat e  domosdoshme të plotësuara, përfshirë edhe pronarin e vërtetë – në origjinal, me deklaratë për pronarin e vërtetë të verifikuar te Noteri,
    • Pyetësori FATCA për klientë – persona juridik

     Formularë në formë elektronike për shkarkim


     Për pranimin e të hyrave në deviza nga jashtë dërguesit duhet t’ia sigurojmë të dhënat e mëposhtme:

     • Emri i sipërmarrjes dhe adresa
     • Numri IBAN i llogarisë së transaksionit të hapur në bankë
     • Të dhënat për Stopanska banka sh.a. Manastir:
      STOPANSKA BANKA sh.a. MANASTIR

     Dobrivoje Radosavljevik 21 1000, Manastir, R. e Maqedonisë
     SWIFT Cod. STBBMK22

      • Për arkëtimin e arritur nga një rorezident, Banka e njofton shfrytëzuesin e të hyrave më së voni ditën e ardhshme të punës.
      • Shfrytëzuesi i arkëtimit është i obliguar të dorëzojë deri te Banka formularin 743, të plotësuar në pjesën II, si dhe dokumentet e duhura, në afat prej 5 (pesë) ditësh pune nga pranimi i njoftimit.
      • Pas kompletimit të dokumenteve, të njëjtën ditë, më së voni ditën e ardhshme Banka e aprovon llogarinë në deviza të përdoruesit të arkëtimit.

       Personi juridik i një vendi të huaj - jorezident, mund të pranojë mjete nga jashtë në shumë të pakufizuar.


       Për kryerjen e pagesës në një vend të huaj, është e nevojshme të dorëzohen dokumentet e mëposhtme:

        • Emri dhe mbiemri i personit apo emri i sipërmarrjes shfrytëzuese e pagesës dhe adresa
        • Numri IBAN, respektivisht numri i llogarisë
        • Emri i Bankës së përdoruesit të mjeteve dhe adresa e saj
        • SWIFT Cod-i i Bankës
        • Në përputhje me qëllimin e pagesës, dokumentit për verifikimin e tij

         Personi juridik i cili e bën pagesën në dobi të një personi jorezident me dërgesë duhet që bankës t’i dorëzojë dokumentacionin e duhur.

         Banka do ta realizojë urdhrin e pagesës 1450 në afat sa më të shkurtë kohor.

         Tek personat juridik të vendeve të jashtme – jorezident, transferta e mjeteve në vendet e jashtme dhe tërheqja e mjeteve efektive në deviza bëhet pa kufizime.