Отворање на платежна сметка(потребна документација)

Отворање на платежна сметка (потребна документација)

Решение или тековна состојба од трговскиот регистар,регистарот на правни лица, односно во регистарот на надлежен орган на Република Македонија, ако уписот во регистарот е пропишан со закон ( оригинал или копија заверена на нотар ) во хартиена форма или електронски, потпишани со квалификуван сертификат согласно со закон,акт од надлежен орган за основање, ако учесникот не е запишан во регистар,извод од законот, ако учесникот е основан согласно со закон. Банката задолжително задржува фотокопија од презентираната документација.

  • ЗП образец-заверени потписи на лица овластени за застапување, оригинал или копија заверена кај нотар
  • Копија од лични карти на управителите (овластени лица за застапување) и потписници на сметката;
  • Барање за отворање на сметка (го добивате во Банката)
  • Договор за отворање и водење на сметка (го склучувате со Банката)
  • Потписен картон (два примероци потпишувате во Банката)
  • Апликација за регистрирање на клиент

Обрасци во електронска форма за симнување