Кредит за трајни обртни средства од ИКЛ

Кредит
за трајни обртни
средства од ИКЛ

Намена: Финансирање на трајни обртни средства за мали и средни претпријатија. Италијанската кредитна линија е искористена и затворена со што од вратените средства по оваа кредитна линија формиран е Револвинг фонд кој се користи и за кредитирање на обртни средства


Карактеристики

Износ на кредитот:

Според кредитоспособноста на барателот на кредитот, минимум 50.000 ЕУР максимум 400.000 ЕУР

Валута на кредитот:

девизни кредити

Рок на враќање:

до 3 години со можност за вклучен грејс период до 6 месеци

Начин на враќање:

според дефиниран амортизационен план на отплата на кредитот

Услови

Обезбедување:

Согласно Каталогот за обезбедување и политиката на Банката*

Минимално прифатливо обезбедување:

Хипотека над недвижност и/или залог над подвижни предмети и нотарска меница или солемнизиран договор за кредитна изложеност, со извршни клаузули

Останато:

важи за компании со над 51% приватна сопственост.

Забранети дејности за кредитирање:

производство на оружје, игри на среќа, активности кои имаат негативно влијание на екологијата, клонирање

Каматни стапки

Каматна стапка:

6% годишна, фиксна

Провизија:

до 1,5% од одобрениот износ на кредитот

Провизија за превремено враќање на кредитот:

3% од предвремено вратениот износ

Останати провизии:

2.000 денари манипулативен трошок за одобрено барање

Валута на кредитот:

наплатата на кредитот се вршат согласно Одлуката за политика на каматни стапки на Банката