Кредит за инвестиции од РБСМ-МСП

Кредит
за инвестиции
од РБСМ-МСП

Намена: Финансирање на инвестициите и развојот на малите и средни претпријатија каде минимум 50% од кредитот е наменет за основни средства и максимум 50% од кредитот може да се намени за обртни средства


Карактеристики

Износ на кредитот:

Според кредитоспособноста на барателот на кредитот, минимум 10.000 ЕУР максимум 500.000 ЕУР

Валута на кредитот:

денарски кредити со девизна клаузула

Рок на враќање:

до 11 години со можност за вклучен грејс период до 1 година

Начин на враќање:

еднакви месечни, тромесечни полугодишни отплати на главнина или според однапред дефиниран план на отплата

Услови

Обезбедување:

Согласно Каталогот за обезбедување и политиката на Банката*

Минимално прифатливо обезбедување:

Хипотека над недвижност и/или залог над подвижни предмети и нотарска меница или солемнизиран договор за кредитна изложеност, со извршни клаузули

Сопствено учество:

минимум 15% од вредноста на инвестицијата

Останато:

важи за компании со над 51% приватна сопственост

Забранети дејности за кредитирање:

производство на оружје, игри на среќа, активности кои имаат негативно влијание на екологијата, клонирање

Каматни стапки

Каматна стапка:

6,5% годишна, фиксна

Провизија:

до 1,5% од одобрениот износ на кредитот

Провизија за превремено враќање на кредитот:

3% од предвремено вратениот износ

Останати провизии:

2.000 денари манипулативен трошок за одобрено барање

Валута на кредитот:

наплатата на кредитот се вршат согласно Одлуката за политика на каматни стапки на Банката