Долгорочен кредит со депозит

Долгорочен
кредит со
депозит

Намена: Финансирање на краткорочни обврски на клиентите каде како обезбедување служи паричен депозит


Карактеристики

Износ на кредитот:

Според висината на депозитот

Валута на кредитот:

денари (МКД), денарски кредити со девизна клаузула и девизни кредити

Рок на враќање:

до 10 години со можност за вклучен грејс период

Начин на враќање:

еднократно на крај на периодот на отплата или на еднакви месечни, тромесечни или полугодишни ануитети

Услови

Обезбедување:

Минимален износ на депозит согласно Каталогот на обезбедувања и политиката на Банката*
*При користење на депозит во иста валута на бараниот кредит износот на депозитот треба да е најмалку 103% од вредноста на кредитот. Девизен депозит може да служи како обезбедување на кредит во денари со горенаведениот сооднос. Денарски депозит може да служи како обезбедување на девизен кредит во вредност од најмалку 125% од вредноста на кредитот
Рокот на важност на депозитот треба да е најмалку еднаков или поголем од рокот на важност на кредитот.

Каматни стапки

Каматна маргина:

Согласно Одлуката за политиката на каматни стапки на Банката (од 1% до 3% каматна маргина над каматната стапка на депозитот, во зависност од соодносот депозит/кредит и нивото на соработка со Банката

Провизија:

Еднократна провизија согласно Тарифата за надоместоци и услуги на Банката (во моментот 0,3% еднократно, миинимум 3.000 денари, максимум 50.000 денари)

Провизија за превремено враќање на кредитот:

без провизија

Останати провизии:

2.000 денари манипулативен трошок за одобрено барање

Валута на кредитот:

Доколку станува збор за девизни кредити или денарски кредити со девизна клаузула реализацијата и наплатата на кредитот се вршат согласно Одлуката за политика на каматни стапки на Банката