Потрошувачки пакет со ризико осигурување

-  Денарски ненаменски потрошувачки кредит со ризико осигурување - до 1.200.000,00 ден БЕЗ ЖИРАНТИ

-  Кредитна картичка - Visa/MasterCard Standard - до 3 (три) плати

-  Дозволено пречекорување по трансакциска сметка + специјален лимит на MasterCard Debit - до 5 (пет) плати

-  СМС Известување

-  Електронско банкарствоКарактеристики

Пакетот се состои од 6 производи: кредит, кредитна картичка, дозволен лимит по ТРС, специјален лимит поврзан со МастерДебит, СМС известување и електронско банкарство

Наведените услови важат единствено доколку се искористат сите наведени производи од пакетот

Намена:

1/ненаменски - средствата се префрлуваат на ТРС на корисникот

2/наменски - средствата се користат за затварање на постоечки обврски (30% од износот може да се искористи ненаменски)

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС: 

до 1.200.000,00 МКД кредит

 • Кредитна картичка Visa/Mastercard standard согласно кредитна способност на барателот, лимит  до 3(три) месечни плати најмногу до 500.000,00 денари
 • Дозволено пречекорување по ТРС + специјален лимит на Mastercard debit - до 5 месечни плати од кои:  лимит во висина од 3 месечни плати кои што корисникот на картичката ќе може да ги користи на ПОС и АТМ, без провизија и  специјален лимит во висина од 2 месечни плати кои што корисникот на картичката може да ги користи исклучиво за подигање

РОК НА ВРАЌАЊЕ

до 95 месеци


Трошок за аплицирање на кредит - 500,00 МКД


Провизија за одобрен кредит:

 • провизија од 1% на одобрениот износ

 Кредитна картичка Mastercard standard:

 • Минимален месечен износ за плаќање - 1% од вкупната вредност на направените трансакции + 100% од сите надоместоци, провизии, редовни и затезни камати - Mastercard standard, односно 5% од вкупната вредност на направените трансакции + пресметана камата за картички од брендот Visa

Дозволено пречекорување на ТРС - Mastercard debit - Провизија за подигање на рати на шалтер

 • 4,5% од износот на трансакцијата за подигање на 3 рати
 • 4,9% од износот на трансакцијата за подигање на 6 и 9 рати
 • 7,5% од износот на трансакцијата за подигање на 12 рати
 • 2% од износот од трансакцијата за подигање на готовина на повеќе од 12 рати


Услови

Каматни стапки

КРЕДИТ

 • 5,80% фиксна годишна каматна стапка во првите две години
 • променлива годишна каматна стапка по втората година - референтна каматна стапка за пресметување на стапката на казнена камата +4,75п.п.

КРЕДИТНИ КАРТИЧКИ:

Visa Classic/Gold

 • 11,25% прилагодлива каматна стапка

Mastercard standard

 • 5,99% фиксна каматна стапка за првата година
 • 9,99% прилагодлива каматна стапка по првата година

ДЕБИТНА КАРТИЧКА - Mastercard debit

 • 11,25% прилагодлива каматна стапка која се наплаќа на делот од лимитоткој се користи на ПОС и АТМ и на лимитот кој се користи на повеќе од 12 рати

Останато

Платата е задолжително да се прима на ТРС во Банката или да се префрли преку Банката во рок од 45 дена од датумот на Договорот за кредит