Потрошувачки пакет со ризико осигурување

-  Денарски ненаменски потрошувачки кредит со ризико осигурување - до 1.200.000,00 ден БЕЗ ЖИРАНТИ

-  Кредитна картичка - Visa/MasterCard Standard - до 3 (три) плати

-  Дозволено пречекорување по трансакциска сметка + специјален лимит на MasterCard Debit - до 5 (пет) плати

-  СМС Известување

-  Електронско банкарствоКарактеристики

Пакетот се состои од 6 производи: кредит, кредитна картичка, дозволен лимит по ТРС, специјален лимит поврзан со МастерДебит, СМС известување и електронско банкарство

Наведените услови важат единствено доколку се искористат сите наведени производи од пакетот

Намена:

1/ненаменски - средствата се префрлуваат на ТРС на корисникот

2/наменски - средствата се користат за затварање на постоечки обврски (30% од износот може да се искористи ненаменски)

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС: 

до 1.200.000,00 МКД кредит

 • Кредитна картичка Visa/Mastercard standard согласно кредитна способност на барателот, лимит  до 3(три) месечни плати најмногу до 500.000,00 денари
 • Дозволено пречекорување по ТРС + специјален лимит на Mastercard debit - до 5 месечни плати од кои:  лимит во висина од 3 месечни плати кои што корисникот на картичката ќе може да ги користи на ПОС и АТМ, без провизија и  специјален лимит во висина од 2 месечни плати кои што корисникот на картичката може да ги користи исклучиво за подигање

РОК НА ВРАЌАЊЕ

до 95 месеци

                                                                                                                                    

каматна стапка
 фиксна годишна каматна стапка во првите две години  5.80%
променлива годишна каматна стапка по втората година  референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 4,75 п.п.


Трошок за аплицирање на кредит - 500,00 МКД


Провизија за одобрен кредит:

 • провизија од 1% на одобрениот износ

 Кредитна картичка Mastercard standard:

 • Минимален месечен износ за плаќање - 1% од вкупната вредност на направените трансакции + 100% од сите надоместоци, провизии, редовни и затезни камати - Mastercard standard, односно 5% од вкупната вредност на направените трансакции + пресметана камата за картички од брендот Visa

Дозволено пречекорување на ТРС - Mastercard debit - Провизија за подигање на рати на шалтер

 • 4,5% од износот на трансакцијата за подигање на 3 рати
 • 4,9% од износот на трансакцијата за подигање на 6 и 9 рати
 • 7,5% од износот на трансакцијата за подигање на 12 рати
 • 2% од износот од трансакцијата за подигање на готовина на повеќе од 12 рати


Услови

 • кредитоспособност од 55% рата/плата за сите корисници класифицирани во „А“ категорија на ризик во изминатите 12 месеци согласно извадок од КРИС на НБРм, за сите останати до 1/2 рата/плата
 • старосна граница - максимум 68 години на денот на достасување на кредитот
 • висина на месечни примања за кредитобарателот:
 •   За износи до 300.000,00 ден, најмалку 12.000,00 ден
 •   За износи над 300.000,00 ден, најмалку 18.000,00 мкд

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ *:

До 600.000,00 мкд


од 600.001,00 МКД  до 900.000,00 МКД


од 900.001,00 МКД  до 1.200.000,00 МКД


Полиса за ризико осигурување издадена од Кроација осигурување АД - Друштво за осигурување на живот винкулирана во корист на СТББТ со рок на важност еднаков со рокот на отплата на кредитотМеница и менична изјава **, административна забрана на плата од кредитобарателот. (Доколку политика на работодавачот е да не заверува административна забрана, тогаш потребна е задолжителна солемнизација на договорот со вклучени извршни клаузули. За износи над 300.000,00 мкд, ако барателот нема имот на свое име задолжително е вклучување на гарант-платец кој поседува недвижен имот.)

За вработени во АД ЕЛЕМ РЕК Битола на неопределено време, за кредити до 600.000,00 ден потребно обезбедување само меница и менична изјава


Солемнизација на Договор за кредит со вклучени извршни клаузули, административна забрана на плата од кредитобарателот. (Доколку барателот нема имот на свое име задолжително е вклучување на гарант-платец кој поседува недвижен имот.)Кредитоспособен жирант, (кој ќе се јави како гарант платец), солемнизација на Договор за кредит со вклучени извршни клаузули, административна забрана на плата од кредитобарателот и жирантот. (Доколку барателот и жирантот немаат имот на свое име задолжително е вклучување на  гарант-платец кој поседува недвижен имот.)


* Доколку кредитобарателот е вработен на определено време дополнително е потребен 1 кредитоспособен жирант вработен во некоја од институциите за кои важи овој производ.

** Се  укинува меницата како инструмент за обезбедување во случаите каде што како обезбедување служи солемнизација на Договорот за кредит/кредитна картичка/дозволено пречекорување  на нотар.

*Доколку кредитобарателот е вработен на определено време дополнително е потребен 1 кредитоспособен жирант вработен во некоја од институциите за кои важи овој производ.

** Се  укинува меницата како инструмент за обезбедување во случаите каде што како обезбедување служи солемнизација на Договорот за кредит/кредитна картичка/дозволено пречекорување  на нотар.

Каматни стапки

КРЕДИТ

 • 5,80% фиксна годишна каматна стапка во првите две години
 • променлива годишна каматна стапка по втората година - референтна каматна стапка за пресметување на стапката на казнена камата +4,75п.п.

КРЕДИТНИ КАРТИЧКИ:

Visa Classic/Gold

 • 10.25% прилагодлива каматна стапка

Mastercard standard

 • 7,99% фиксна каматна стапка за првата година
 • 9,99% прилагодлива каматна стапка по првата година

ДЕБИТНА КАРТИЧКА - Mastercard debit

 • 10.25% прилагодлива каматна стапка која се наплаќа на делот од лимитоткој се користи на ПОС и АТМ и на лимитот кој се користи на повеќе од 12 рати

Останато

Платата е задолжително да се прима на ТРС во Банката или да се префрли преку Банката во рок од 45 дена од датумот на Договорот за кредит