ПАКЕТ НАМЕНЕТ ЗА ВРАБОТЕНИ ВО КОСТАЛ

  • Потрошувачки кредит 
  • Кредитна картичка од брендот Visa/Mastercard
  • Дозволено пречекорување по трансакциска сметка
  • Специјален лимит поврзан со Mastercard debit
  • СМС известување
  • Електронско банкарство

карактеристики

Пакетот се состои од потрошувачки кредит, кредитна картичка од брендот Visa/ Mastercard и дозволено пречекорување по трансакциска сметка, специјален лимит поврзан со Mastercard debit,  СМС Известување и електронско банкарство.

Намена:

1/ ненаменски, средствата се префлуваат на трансакциска сметка на корисникот

2/ наменски – средствата се користат за затварање на обврски  (30% од износот може да се искористи ненаменски).


МАКСИМАЛЕН ИЗНОС:

до 300.000,00 МКД кредит за вработени на определено

до 900.000,00 МКД кредит за вработени на неопределено


РОК НА ВРАЌАЊЕ:

- до 95 месеци

Трошок за аплицирање за кредит - 500,00 МКД

Провизија за одобрен кредит

  • БЕЗ ПРОВИЗИЈА за наменски кредити за рефинансирање (доколку до 70% од износот се користи наменски)
  • провизија од 2% за ненаменски кредити

услови

  • кредитоспособност од 55% од плата за клиенти кои во изминатите 12 месеци биле класифицирани во „А’“ категорија на ризик согласно КРИС на НБРМ , за сите останати кредитоспособност од ½ (рата/плата)
  • старосна граница - максимум 64 години на денот на достасување на кредитот

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ:

од 300.00,00 МКДод 300.001,00 МКД  до 900.000,00 МКД

Меница и менична изјава*, административна забрана на плата од кредитобарателот.

(Доколку вработениот е на определено работно време, тогаш потребна е

задолжителна солемнизација на договорот со вклучени извршни клаузули.)

Меница и менична изјава*, административна забрана на плата од кредитобарателот.

За износи над 600.000,00 ден. задолжително е солемнизација на договорот на кредит на нотар со вклучени извршни клаузули.

(Ако барателот нема имот на свое име задолжително е вклучување на гарант-платец кој поседува недвижен имот.)


каматни стапки

5,99% фиксна годишна каматна стапка во првите две години

7,50% фиксна годишна каматна стапка од трета до петта годин

референтна каматна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 5,25 п.п. променлива годишна каматна стапка по петтата година

*7,58% СВТ за износ на кредит од 900.000 МКД, фиксна каматна стапка во првите две  години 5,99%, фиксна каматна стапка за трета и петта година  7,50% и променлива каматна стапка по петтата година  (референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата +5,25 п.п. ), рок на отплата 95 месеци, провизија за одобрен кредит 2%     

*Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ 

останато

Платата е задолжително да се прима на трансакциска сметка во СТББТ или да се префрли преку Банката во рок од 45 дена од датумот на Договорот за кредит