Кредит обезбеден со депозит за вработени во фирми и нивни поврзани субјекти кои имаат учество во банката над 60.000.000,00 денари

ненаменски, средствата се префрлаат на трансакциска сметка на корисникот


карактеристики

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС:

нема ограничување

РОК НА ВРАЌАЊЕ:

- до 360 месеци

Трошок за аплицирање за кредит - 300,00 МКД

Провизија за одобрен кредит - 0,1% од износот на кредитот, максимум 3.000,00 денари

Трошок за предвремена отплата - 0%

услови

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ:

  • паричен депозит во иста валута како валутата на кредитот, со рочност еднаква или поголема од рочноста на кредитот
  • договор за владетелски залог
  • меница и менична изјава (само за кредити обезбедени со 103% депозит)

каматни стапки

  • 1,00% над каматната стапка што Банката ја плаќа на депозитот - 130% депозит од износот на кредитот
  • 1,50% над каматната стапка што Банката ја плаќа на депозитот - 115% депозит од износот на кредитот
  • 1,75% над каматната стапка што Банката ја плаќа на депозитот - 110% депозит од износот на кредитот
  • 2,00% над каматната стапка што Банката ја плаќа на депозитот - 103% депозит од износот на кредитот

останато

Начин на враќање:

1/ со месечна отплата на еднакви ануитети

2/ со месечна отплата на камата, и отплата на вкупниот долг одеднаш на крај на периодот