Пакет за млади

Дефиниција на услугата:

Пакет производи и услуги што ги содржи најдобрите дигитални производи БЕЗ надоместоци

Целна група:

Млади лица од 18 до 25 години, постоечки и идни клиенти

Производи кои ги вклучува пакетот

 Надомест за услугата:

Платежна сметка

Без трошоци за одржување на сметка

Дебитна картичка Mastercard Debit

Без трошоци за месечна чланарина за дебитна картичка

Услуга СМС известување – Пакет А

Бесплатна услуга СМС известување - Пакет А

Електронско банкарство

Бесплатно електронско банкарство

Мобилна апликацја BANK2GO

Бесплатна мобилна апликација со опција за плаќање

Напомена:

Трошоците се пресметуваат согласно важечката Одлука за тарифи и надоместоци на Банката

По навршување 25-годишна возраст престанува можноста за користење на пакетот.