Кредит за вработени во приватни фирми

ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТ

Намена:

  1. Ненаменски – средствата се префрлаат на трансакциската сметка на корисникот (не е потребно да се бара доказ за намената на кредитот).          
  2. За рефинансирање во банката
  3. За рефинансирање во други банки

Максимален износ на вкупна изложеност:

- до 1.200.000,00 МКД

Рок на враќање:

- до 95 месеци

Начин на враќање:

со месечна отплата на ануитети   
- административна забрана
- траен налог
- на шалтерите на Банката
- по електронски пат

Надомести за кредитот:

Опис на надоместок Вид Висина на надоместок
Трошок за аплицирање за кредит променлива

700,00 МКД за вработени

Провизија за одобрен кредит еднократно 1% - за ненаменски кредити
0,50% - за рефинансирање во банката
0% - за рефинансирање во други банки
Трошок за предвремена отплата променлива 1% доколку кредитот се отплати во период кога каматната стапка е фиксна;
 0% доколку кредитот се отплати во период кога каматната стапка е променлива

Валутна клаузула: денарски кредити

Целна група и предуслови за одобрување:

Вработени во приватни фирми                                                                                       

1. Друштвото да постои најмалку 5 години (согласно тековна состојба);
2. Да нема последователна загуба од работењето за последните 2 години;
3. Друштвото да нема блокада за непрефрлени плати во последните 12 м;
4. Друштвото да нема задоцнување во исплата на плати; (согласно фолио број од извод од платежна сметка);
5. Вработениот да биде вработен повеќе од 12 месеци во фирмата (М1/М2 или извод од платежна сметка);

Карактеристики

Услови

Каматни стапки

Останато