Медиплус - медицински кредит

МЕДИПЛУС

МЕДИЦИНСКИ КРЕДИТ

карактеристики

НАМЕНА

Наменски кредит за медицински услуги, услуги од естетска хирургија и медиплус baby кредити во Клиничка болница „Аџибадем Систина“. Средствата се префрлаат на трансакциска сметка на корисникот  од каде директно се префрлаат  на сметка на Клиничка болница „Аџибадем Систина“  согласно про-фактурата за услугата

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС

4.000,00 ЕУР

РОК НА ВРАЌАЊЕ - до 48 месеци (во зависност од износот)

12 месеци - за износи  до 1.000,00 ЕУР

24 месеци - за износи од 1.001,00 ЕУР до 2.000,00 ЕУР

36 месеци - за износи од 2.001,00 ЕУР до 3.000,00 ЕУР

48 месеци - за износи од 3.001,00 ЕУР до 4.,000,00 ЕУР

НАЧИН НА ВРАЌАЊЕ - со месечна отплата на ануитети

 • административна забрана
 • траен налог
 • на шалтерите на Банката
 • по електронски пат

Трошок за аплицирање за кредит 

 • 200,00 МКД

Провизија за одобрен кредит

 • 0,5% од износот

Трошок за предвремена отплата

 • 0%

услови

 • ДТИ показател не поголем од 50%
 • платата не е задолжително да се прима во СТББТ
 • старосна граница - максимум 64 години на денот на достасување на кредитот за вработени / 75 за пензионери
 • каматни стапки

  0,00%

  *0,24% СВТ за износ на кредит од 4.000 ЕУР, каматна стапка 0,00%, рок на отплата 48 месеци, провизија за одобрен кредит 0.50%     

  *Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ 

  останато

  Инструменти за обезбедување:

  • Меница и менична изјава,  административна забрана на плата


  Банката има право по свое видување  да  побара дополнително обезбедување