Кредит за останати клиенти

ПАКЕТ ЗА ОСТАНАТИ КЛИЕНТИ

Условите за овој производ  важат само доколку се искористат сите  производи/услуги од пакетот. Пакетот се состои од следниве производи/услуги:

 • Потрошувачки кредит
 • Дебитна картичка од брендот Visa/Master
 • СМС известување

Карактеристики

ЦЕЛНА ГРУПА:

Приматели на технолошки вишок, приматели на приходи од земјоделска дејност/млеко-производители.

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС

согласно кредитната способност на Барателот за кредит - до 600.000,00 МКД

Трошок за аплицирање за кредит -

 • 700,00 МКД за вработени

Провизија за одобрен кредит 

 • 1% - за ненаменски кредити
 • 0,50% - за рефинансирање во банката
 • 0% - за рефинансирање во други банки

РОК НА ВРАЌАЊЕ

 • до 60 месеци за земјоделци и млеко-производители
 • до 95 месеци за сите останати

Услови

   
 • ДТИ показател не поголем од 33%

Каматни стапки

КАМАТНИ СТАПКИ:

Пакет Период на фиксна каматна стапка Период на променлва каматна стапка
до 2-та година по 2-та година
Без ризико полиса 6.20% НРКС+ 6 п.п., но не пониска од 8%
Со ризико полиса 5.75% НРКС+ 5 п.п., но не пониска од 7,5%

*Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ 

Останато

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ:

Дополнителна документација/ услови:                                                                                                                                                             

 1. Приматели на технолошки вишок - решение до пензија
 2. Приматели на 3то/4то дете - решение со важност поголема или еднаква на рокот на кредит
 3. Приматели на приходи од земјоделска дејност - образец за ГДП
 4. Млеко-производители - Договор за откуп на млеко

*Доколку политика на работодавачот е да не заверува административна забрана, тогаш потребна е задолжителна солемнизација на договорот со вклучени извршни клаузули.

** Еден жирант може да се замени со солемнизација на договорот за кредит со вклучени извршни клаузули потпишан од страна на барателот доколку поседува имот на свое име, или со друг гарант платец кој поседува имот на свое име

Приматели на
технолошки вишок,
до 150.000,00 МКД Од 150.001,00 МКД
до 300.000,00 МКД
од 300.001,00 МКД 
до 600.000,00 МКД
обезбедување меница и менична изјава од
кредитобарателот и Ризико полиса
меница и менична изјава, и 1
(еден) кредитоспособен жирант
прифатлив за Банката и Ризико
полиса
меница и менична изјава, и 2
(двајца) кредитоспособни жиранти 
прифатливи за Банката и Ризико
полиса 

 

приматели на додаток
за трето и четврто дете
до 300.000,00 МКД  

од 300.001,00 МКД 

до 600.000,00 МКД

обезбедување меница и менична изјава од
кредитобарателот, Ризико полиса и
1 (еден) кредитоспособен жирант*
прифатлив за Банката
меница и менична изјава од
кредитобарателот, Ризико полиса и
2 (двајца) кредитоспособни жиранти
прифатливи за Банката

*Жирант не може да се замени со Солемнизација на Договор на нотар.

 

приматели на приход од
земјоделска дејност и млеко-производители 
до 300.000,00 МКД  

од 300.001,00 МКД 

до 600.000,00 МКД

обезбедување Солемнизација на договор на нотар и една
од понудените опции: 
- имот на свое име                                     
-  гарант платец со имот на свое име
- Ризико полиса
Солемнизација на договор на нотар и една
од понудените опции: 
- имот на свое име                                     
-  гарант платец со имот на свое име
- Ризико полиса и 1 (еден)
кредитоспособен жирант
прифатлив за Банката