Комисионен кредит

Комисионен кредит

ненаменски


карактеристики

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС:

нема ограничување, согласно обезбедениот депозит

РОК НА ВРАЌАЊЕ:

нема ограничување, по договор со клиентот и во согласност со рочноста на депозитот

Трошок за аплицирање за кредит - 500,00 МКД

Провизија за одобрен кредит

  • 0,5% еднократно на одобрениот износ;
  • 0% за рефинансирање

Комисиона провизија

  • од 0,5% до 5%

услови

  • старосна граница - нема ограничување

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ:

меница и менична изјава, административна забрана на плата од кредитобарателот, 100% безкаматен или каматен комисионен депозит со рочна и валутна услогласеност со кредитот