Ненаменски хипотекарен кредит 1

Ненаменски потрошувачки кредит обезбеден со хипотека со фиксна каматна стапка во првите 5 години

ненаменски, средствата се префрлаат на трансакциска сметка на корисникот


Карактеристики

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС:

според кредитна способност на кредитокорисникот и вредноста на обезбедувањето, до 170.000 ЕУР

РОК НА ВРАЌАЊЕ:

1/ до 240 месеци

Трошок за аплицирање за кредит - 1.000,00 МКД

Провизија за одобрен кредит:

1,5% од износот на кредит

0% за рефинансирање

Трошок за предвремена отплата

  • без надомест за предвреме извршена уплата до 20% од преостанатиот дел од главницата на кредитот во тековниот месец;
  • 3% од главницата на кредитот што предвремено се уплаќа, за износи над 20% од преостанатиот дел од главницата на кредитот на кредитот

Услови

  • старосна граница - максимум 80 години на денот на достасување на кредитот. За кокредитобаратели кои воедно се јавуваат како заложни должници нема лимит на старосна граница. 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ:

 

меница и менична изјава, административна забрана на плата*/траен налог за пензионери, хипотека на недвижен имот (станбен простор - станови и  приватни куќи)  во сооднос опишан во приложаната табела, полиса за осигурување на имот винкулирана во корист на Банката.

Сооднос на вредност на хипотека / висина на кредит 1,5 / 1 1,8 / 1
Кредитоспособност ДТИ показател не поголем од 50% ДТИ показател не поголем од 60%, за сите клиенти кои во изминатите 12 месеци биле класифицирани во „А“ категорија на ризик согласно КРИС на НБРСМ, за сите останати ДТИ показател не поголем од 50%   

Каматни стапки

ДЕНАРСКИ КРЕДИТ СО ДЕВИЗНА КЛАУЗУЛА

  • 5,50% Фиксна каматна стапка за првите 3 години (годишно)
  • Променлива каматна стапка по петтата година-1М Еурибор + 5,50 п.п., но не помала од 6,50%

*Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ 

Останато

* Доколку политика на работодавачот е да не заверува административна забрана, тогаш потребна е задолжителна солемнизација на договорот со вклучени извршни клаузули.