Автомобилски кредит

Автомобилски кредит
 

наменски - за набавка за патнички и комерцијални возила


карактеристики

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС

според износот на доставена про-фактура за купување на возило, намален за износот на сопственото учество

15% СОПСТВЕНО УЧЕСТВО од доставената про-фактура или фактурата

РОК НА ВРАЌАЊЕ - до 84 месеци

Трошок за аплицирање за кредит - 700,00 МКД


Провизија за одобрен кредит - 1%


Трошок за предвремена отплата - 0%

услови

  • ДСТИ показател не поголем од 55% за клиенти кои во изминатите 12 месеци биле класифицирани во „А“ категорија на ризик согласно КРИС на НБРСМ, за сите останати ДСТИ показател не поголем од 50%
  • старосна граница - максимум 64 години за вработени / 75 години за пензионери на денот на достасување на кредитот
  • за износи на кредит над 1.200.000,00 мкд потребна е проценка од страна на овластен судски проценител

каматни стапки

КАМАТНА СТАПКА

Каматна стапка НРКС +4 п.п., не пониска од 6,5%

*Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ 

останато

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ:

административна забрана на плата*, меница и менична изјава**, залог на возило, полиса (каско осигурано со франшиза до 500,00 евра) винкулирана во корист на Банката.
Опционално: Не се исклучува можноста како обезбедување да се понуди недвижен имот во сооднос 2/1 со кредитот.

  • ЛТВ показател не поголем од 85%

* Доколку политика на работодавачот е да не заверува административна забрана, тогаш потребна е задолжителна солемнизација на договорот со вклучени извршни клаузули.