Депозит на 13 месеци

Критериуми
Минимален задолжителен влог: 100,00 еур
Валута:  ЕУР
Рок на орочување: 13 месеци
Каматна стапка: фиксна
13 месеци 2.10%

Исплата на камата:  Антиципативнo, на денот на уплата на влогот
Можност за автоматско преорочување  Нема можност за автоматско преорочување. По доспевање, средствата се пренесуваат на трансакциската сметка на вложувачот.
Можност за предвремено разорочување:  Предвремено повлекување на депозитот пред истекот на договорениот рок на орочување (предвремено разорочување) е можно со писмено барање на Вложувачот. Во тој случај се врши раскинување на договорот во целост, и се пресметува камата со примена на каматна стапка по видување, за периодот од датумот на орочување /преорочување до датумот на повлекување на депозитот.
Надомест за предвремено разорочување:  фиксен износ од 1.000,00 ден