Долгорочен депозит на 45 месеци

Критериуми:

Минимален задолжителен влог:

6.000,00 МКД

Валута:

МКД

Рок на орочување:

45 месеци

Камтна стапка:

фиксна

Рок на орочување

Каматни стапки

МКД

45 месеци

3.80%

*Каматните стапки се на годишно ниво

Начин на исплата на каматата: годишно, по 12 месеци од датумот на влогот, односно 12 месеци од претходно исплатена камата

Можност за автоматско преорочување: Нема можност за автоматско преорочување. По доспевање, средствата се пренесуваат на трансакциската сметка на вложувачот.

Предвремено разорочување: Предвремено повлекување на депозитот пред истекот на договорениот рок на орочување (предвремено разорочување) е можно со писмено барање на Вложувачот. Во тој случај се врши раскинување на договорот во целост и се наплаќа надомест за предвремено раскинување на влог. На Вложувачот му се пресметува камата со примена на каматна стапка по видување, за периодот од датумот на орочување до датумот на повлекување на депозитот.

Надомест за предвремено разорочување: Фиксен износ 1.000,00 денари