Девизна сметка за вршење на платниот промет може да отворат правни лица резиденти и нерезиденти во централата и сите експозитури на банката без никакви трошоци.


ДОМАШНО ПРАВНО ЛИЦЕ - РЕЗИДЕНТ


За отворање на девизна сметка на правно лице потребна е следната документација:

 • Решение или тековна состојба од трговскиот регистер (оргинал, или фотокопија заверена на нотар) не постара од 3 месеци. Банката задолжително задржува фотокопија од презентираната документација.
 • Оригинал или копија заверена на нотар од ЗП Образец за заверен потпис на законскиот застапник на правното лице (управител, директор, претседател)
 • Копии од важечки биометриски лични карти на законскиот застапник и потписниците на средствата или копија од биометриски пасош.
 • Договор за отворање на девизна сметка во 2 примероци- го обезбедува банката,
 • Картон за овластени потписници, се потпишува во банката.
 • Барање за отворање на сметка – го обезбедува банката
 • Апликација за идентификација/ажурирање на клиент правно лице со пополнети сите ,задолжителни податоци вклучувајки го и вистинскиот сопственик - во оригинал, со потпис од законскиот застапник.
 • FATCA -Прашалник за клиенти правни лица

 Обрасци во електронска форма за симнување


СТРАНСКО ПРАВНО ЛИЦЕ - НЕРЕЗИДЕНТ

За отворање на девизна сметка на странско правно лице потребна е следната документација:

 • За правното лице и неговиот законски застапник –извод од трговски регистар, или друг регистар каде што се води евиденцијата за правните лица во земјата во која е регистриран субјектот, не постар од три месеци од кој може да се утврди датумот на неговото основање, називот, адресата, седиштето и дејноста која ја врши.
 • За лицата овластени за работа со сметките – лична исправа и писмено овластување потпишано од законски застапник.

Нерезидентот – правно лице ги пополнува, потпишува и заверува следните обрасци, обезбедени од Банката:

 • Барање за отворање на девизна сметка,
 • Договор за отворање на девизна сметка- во два примероци,
 • Картон за овластени потписи- во два примероци,
 • Овластување за потписниците ,
 • Апликација за идентификација/ажурирање на клиент правно лице со пополнети сите задолжителни податоци вклучувајки го и вистинскиот сопственик - во оргинал, со изјава за вистински сопственик заверена на нотар,
 • FATCA Прашалник за клиенти правни лица

Обрасци во електронска форма за симнување

За добивање на девизни приливи  од странство, на испраќачот треба да му се обезбедат следните податоци:

 • Назив на фирмата и адреса
 • IBAN број на трансакциската сметка отворена во банката
 • Податоци за Стопанска банка а.д.Битола:
  STOPANSKA BANKA a.d.BITOLA

Dobrivoje Radosavljevik 21 1000, Bitola, R.Macedonia
SWIFT Cod. STBBMK22

 • За пристигнатата наплата од нерезидент, Банката го известува корисникот на приливот истиот, најдоцна наредниот работен ден.
 • Корисникот на наплатата должен да достави до Банката образец 743, пополнет во делот II, како и соодветна докумантација, во рок од 5 (пет) работни дена од приемот на известувањето.
 • По комплетирањето на документацијата Банката истиот најдоцна наредниот работен ден ја одобрува девизната сметка на корисникот на наплатата.

Странско правно лице  – нерезидент, може да прими средства од странство во неограничен износ на средства.

За вршење на  плаќање во странство, потребно е да се достават следниве податоци:

 • Име и презиме на лицето или назив на фирмата корисник на плаќањето и адреса
 • IBAN бројот т.е. бројот на сметката
 • Името на Банката на корисникот на средствата и нејзината адреса
 • SWIFT Cod на Банката
 • Соодветено на основот на плаќањето, документ за потврда на истиот

Правното лице кое врши плаќање на нерезидент со дознака потребно е до Банката да достави уредна  документација.

Банката ќе го изврши  налогот за плаќање 1450 во најкус можен рок.

Кај странските правни лица – нерезиденти, трансфер на средства во странство и подигање ефективни девизни средства се врши без ограничувања