Përparësitë e qarkullimit të paguar në Stopanska banka sh.a. Manastir
 • Hapje e shpejtë dhe e thjeshtë e një ose më tepër llogarish për qarkullimin e pagesave në vend pa kompensim;
 • Realizim efikas dhe cilësor i urdhërpagesave;
 • Tarifa të volitshme;
 • Siguri dhe mbajtje në fshehtësi e të dhënave të llogarisë Suaj;
 • Pagesa e kapitalit themeltar;
 • Dërgesa e ekstrakteve mbi ndryshimet e llogarive në kutinë postare ose në mënyrë elektronike (nëpërmjet faksit, postës elektronike, SMS-it);
 • Mundësi për veprimtari me e-banking, 24 orë, shtatë di të në javë dhe me tarifa më të ulëta;
 • Përpilimi i të gjitha llojeve të vërtetimeve për llogarinë;
 • Realizimi i urdhrave në qarkullimin e brendshëm të pagesave në momentin e dorëzimit;
 • Mundësi për përcaktimin e prioriteteve të urdhrave;
 • Mundësi për marrjen e statusit të klientit VIP.