PAKETË PËR STUDENTË

  • KREDI
  • KARTË DEBITI
  • Е-BANKA
  • MOBI PAY

   karakteristikat

   VËREJTJE:

   kredi pa dedikim në denarë, mjetet transferohen në LLT të shfrytëzuesit

   SHUMA MAKSIMALE:

   deri në 20.000,00 MKD

   AFATI I KTHIMIT:

   deri në 12 muaj

   KOMPENSIM PËR APROVIM:

    • për kredi deri në 10.000,00 MKD - 2.000,00 MKD komision fiks
    • për kredi prej 10.001,00 MKD deri në 15.000,00 MKD - 3.500,00 MKD komision fiks
    • për kredi prej 15.001,00 MKD deri në 20.000,00 MKD - 5.000,00 MKD komision fiks

     Shpenzime për lidhje të marrëveshjes - 1.000,00 MKD

     Shpenzime për aplikim -  pa kompensim
     kushtet

     KRITERET PËR APROVIM:

      • kërkuesi të jetë student, shtetas i R. së Maqedonisë
      • mundësi për përfshirjen e një bashkë-kërkuesi të kredisë – person i cili realizon të ardhura të rregullta mujore në bazë të pagës/pensionit në RM.
      • në rast se studenti ka të ardhura, detyrimisht të pranohet nëpërmjet LLT në STBBT

       DOBIA E NDËRSJELLË:

       Studenti i cili është i interesuar për kredi, do të merr trajnim për shitje në bankë. Pas trajnimit ai do të angazhohet si agjent për shitje në prodhimeve dhe shërbimeve bankare, gjë që do t’i mundësonte shlyerjen e kredisë me kompensimet e mëposhtme:

        • 500 mkd – kredia e aprovuar për klient – person fizik
        • 300 mkd – kartë e aprovuar e kreditit për klient – person fizik
        • 200 mkd – mbitërheqje e aprovuar e LLT të klientit – person fizik
        • 200 mkd – transferimi i pensionit në Bankë nga ana e pensionistit – person fizik
        • 300 mkd – depozitë me afat në denarë ose në deviza e klientit – person fizik (depozita të jetë me afat prej mbi 1 vit)
        • 300 mkd  - LLT e hapur e klientit – person juridik
        • 1.500 mkd – kredi e aprovuar për klient – person juridik

         KUSHTI PËR REALIZIM:

         Kushti për realizimin e kredisë do të plotësohet në momentin kur kërkuesi/studenti do të sjellë klientë, gjegjësisht do të realizojë përfitim në shumën e mjaftueshme për ta paguar komisionin (2.000,00 MKD, 3.500,00 MKD ose 5.000,00 MKD, varësisht nga shuma e kredisë)

         normat e interesit

         NORMAT E INTERESIT  -  0%

         të tjera