1. MasterCard Standard кредитна картичка со промотивна каматна стапка.
2. Орочен депозит во еур – еден од следните производи.

  • Долгорочен девизен депозит во евра со фиксна каматна стапка на 15 месеци;
  • Долгорочен девизен депозит во евра на 25 месеци со фиксна каматна стапка;
  • Долгорочен девизен депозит во евра на 70 месеци со фиксна каматна стапка;

3. СМС известување – без надомест во првите 6 месеци.


1. MasterCard Standard кредитна картичка

Кредитната картичка гласи на име, непренослива е и се издава со рок на важност со 3 години.

Кредитен лимит:

во зависнот од кредитната способност на барателот, кредитна историја и понудено обезбедување најмногу до 3 месечни плати, односно 5 плати за клиенти со склучен договор за персонално банкарство (освен за картици обезбедени со наменски орочен каматен или бескаматен депозит) до 500.000,00 ден. За вработени на определено во Кромберг и Шуберт до 2 месечни плати.

Минимален месечен износ за плаќање:

  • 1% месечно од искористената главница ако барателот користи +3 производи во Банката + пресметана камата;
  • 2% месечно од искористената главница ако барателот користи +2 производи во Банката + пресметана камата;
  • 3% месечно од искористената главница ако барателот користи +1 производ во Банката + пресметана камата;
  • 4% месечно од искористената главница ако барателот не користи дополнителен производ во Банката + пресметана камата.

Камата:

Согласно важечката Одлуката за камати стапки на Банката:

каматна стапка

4,00% фиксна каматна стапка во првата година
6,00% прилагодлива каматна стапка по првата година


Начин на пресметка на камата:

по пропорционална метода.

Кредитоспособност:

55% од плата.

Надомести:

трошоците се пресметуваат согласно важечката Одлука за тарифи и надоместоци на Банката:


опис на надоместокоснов за пресметкависина на надоместок
издавање на картичкависина на одобрен лимитбез надомест

годишна чланарина*
во првата година
без надомест
во втората и третата година750,00 мкд за клиенти со склучен договор за персонално банкарство

за реализиран промет во висинана кредитниот лимит

без надомест
за сите останати
1.500,00 ден.


подигање на готовина на АТМ (банкомат)
трансакција направена на АТМ (банкомат) на СТББТ2,5% минимум 150 МКД
трансакција на правена на АТМ (банкомат) на друга банка (земјата или во странство)3% минимум 300 МКД


проверка на состојба на АТМ (банкомат)
трансакција направена на АТМ (банкомат) на СТББТ5,00 ден
трансакција на правена на АТМ (банкомат) на друга банка во земјата20,00 ден
подигање на готовина на ПОС терминалтрансакција на правена на ПОС терминал на шалтер во друга банка (во земјата или во странство)3% минимум 300 МКД
казнена каматапроменливаво согласност со законски прописи и актите на Банката
трошок за опоменипроменлива100,00 МКД


Обезбедување:

Административна забрана на плата, меница и менична изјава*. Како обезбедување корисникот може да приложи и депозит. Доколку се работи за барател на кредитна картичка кој е вработен во приватна фирма и не ја прима платата преку СТББТ, дополнително е потребно да обезбеди еден жирант од државна институција (буџет или ЈП), финансиска институција или приватна фирма прифатлива за Банката. За вработени во Кромберг и Шуберт на опредлено време со стаж под 12 месеци – задолжителна солемнизација на договор на нотар. За вработени во Кромберг и Шуберт на опредлено време со стаж над 12 месеци – меница и менична изјава.

*Се  укинува меницата како инструмент за обезбедување во случаите каде што како обезбедување за картичката служи солемнизација на Договорот за картичка на нотар. Во случаи кога како обезбедување за кредитот има и жиранти, истите ќе се јават како гаранти-платци во солемнизираниот договорот за кредит.


2. Новоорочен депозит во износ од најмалку 100,00 еур – еден од следните производи


Долгорочен девизен депозит со фиксна каматна стапка на 15 месеци*
Валута:ЕУР
Рок на орочување:15 месеци
Исплата на камата:антиципативнo, на денот на уплата на влогот
Камтна стапка:2,00%
Долгорочен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка*
Валута:ЕУР
Рок на орочување:25 месеци
Исплата на камата:на денот на доспевање на влогот
Камтна стапка:3,00%
Долгорочен девизен депозит на 70 месеци со фиксна каматна стапка*
Валута:ЕУР
Рок на орочување:70 месеци
Исплата на камата:годишно, по 12 месеци од датумот на влогот, односно 12 месеци од претходно исплатена камата
Камтна стапка:4,50%

*Сите останати услови под кои се нудат депозитните производи се во согласност со Каталогот на производи.


3. СМС известување – без надомест во првите 6 месеци