Пакет за вработени на определено работно време

Условите за овој производ важат само доколку се искористат сите производи/услуги од пакетот. Пакетот се состои следните производи/услуги:
1. Потрошувачки кредит
2. Кредитна картичка од брендот Visa/MasterCard Standard
3. Дозволено пречекорување по трансакциска сметка
4. Електронско банкарство / Мобилно банкарство - Bank2Go
5. СМС Известување

Карактеристики

Целна група:     Вработени на определено работно време во компании во слободни економски зони

                                               

                                                                                                                                                                 

Намена:              1/ ненаменски – средствата се префрлаат на трансакциската сметка на корисникот  (не е потребно да се бара доказ за намената на         кредитот).                                

                                               

                            2/ за рефинансирање во банката          

                            3/ за рефинансирање во други банки  

                                                                                                                                                                 

Максимален износ:       До 300.000,00 мкд за вработени на определно со стаж од 6 до 18 месеци во компанијата

                                      До 600.000,00 мкд за вработени на определно со стаж над 18 месеци во компанијата

                                                                                                                                                                 

Рок на враќање:             до 95 месеци

Услови

Надомести за кредитот: трошоците се пресметуваат согласно важечката Одлука за тарифи на Банката

опис на надоместок

вид

висина на надоместок

Трошок за аплицирање за кредит

променлива

700,00 МКД

Провизија за одобрен кредит

променлива

2% - за ненаменски кредити
1% - за рефинансирање во банката
0% - за рефинансирање во други банки

Трошок за предвремена отплата

променлива

 - 1% доколку кредитот се отплати во период кога каматната стапка е фиксна;
- 0% доколку кредитот се отплати во период кога каматната стапка е променлива

Дополнителни трошоци за осигурување

променлива

Зависат од износот на кредитот, рокот на отплата и возраста на кредитобарателот

Валутна клаузула: денарски кредити

Инструменти на обезбедување:  До 300.000,00 ден – Солемнизација на договор со вклучени извршни клаузули
                                                      Од 300.000,00 ден до 600.000,00 ден. – Солемнизација на договор со вклучени извршни клаузули и имот. Доколку барателот нема имот на свое име, задолжително е вклучување на гарант платец со имот.

                                                      Опционално – Ризико полиса

Каматни стапки

Каматна стапка:  фиксна во првата година, потоа променлива, составена од референтна каматна стапка + маргина

Каматна стапка Фиксна во првата година Променлива во останатиот период
Со ризико полиса 6.50% референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + маргина 4,75%
Без ризико полиса 6.80% референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + маргина 5,25%

Останато

Кредитоспособност:  ДТИ показател не поголем од 55% за клиенти кои во изминатите 12 месеци биле класифицирани во „А“ категорија на ризик согласно КРИС на НБРСМ, за сите останати ДТИ показател не поголем од 50%