Пакет за студенти

 • КРЕДИТ
 • ДЕБИТНА КАРТИЧКА
 • Е-БАНК
 • MOBI PAY

карактеристики

НАМЕНА:

денарски ненаменски кредит, средствата се префрлаат на ТРС на корисникот

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС:

до 20.000,00 МКД

РОК НА ВРАЌАЊЕ:

до 12 месеци

НАДОМЕСТ ЗА ОДОБРУВАЊЕ:

 • за кредит до 10.000,00 МКД - 2.000,00 МКД фиксна провизија
 • за кредит од 10.001,00 МКД до 15.000,00 МКД - 3.500,00 МКД фиксна провизија
 • за кредит од 15.001,00 МКД до 20.000,00 МКД - 5.000,00 МКД фиксна провизија


Трошок за солемнизација - 1.000,00 МКД

Трошок за апликација -  без надомест

услови

КРИТЕРИУМИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ:

 • барателот да биде студент, државјанин на Р.М.
 • можност за вклучување на кокредитобарател - лице кое остварува редовен месечен приход по основ на плата/пензија во Р.М.
 • доколку студентот има приход, задолжително да се прима на ТРС во СТББТ

ВЗАЕМНА КОРИСТ:

Студентот кој е заинтересиран за кредит, ќе добие тренинг за продажба во банката. По тренингот, тој ќе биде ангажиран како агент за продажба на банкарски производи и услуги, што би му овозможило отплата на кредитот со следниот надомест:

 • 500 мкд -  одобрен кредит на клиент - физичко лице
 • 300 мкд - одобрена кредитна картичка на клиент - физичко лице
 • 200 мкд - одобрено дозволено пречекорување на ТРС на клиент - физичко лице
 • 200 мкд - префрлување на пензија во Банката од страна на пензионер - физичко лице
 • 300 мкд - орочен денарски или девизен депозит на клиент - физичко лице (депозитот да биде со рочност од над 1 година)
 • 300 мкд  - отворена ТРС на  клиент - правно лице
 • 1.500 мкд - одобрен кредитен производ на клиент - правно лице

УСЛОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА:

Условот за реализација на кредитот ќе биде исполнет во моментот кога барателот/студент ќе донесе клиенти, односно ќе оствари заработка во износ доволен за да ја плати провизијата (2.000,00 МКД, 3.500,00 МКД или 5.000,00 МКД во зависност од износот на кредитот)

каматни стапки

КАМАТНА СТАПКА  -  0%

останато

Со цел да може  да ја подмири месечната рата, студентот ќе треба да донесе 1 до 2 клиенти во текот на месецот