Пакет за млади


карактеристики


ПАКЕТ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ШТО ГИ СОДРЖИ НАЈДОБРИТЕ ДИГИТАЛНИ ПРОИЗВОДИ И Е СО ПОНИСКИ НАДОМЕСТОЦИ ОД РЕДОВНИТЕ

услови

Млади лица од 18 до 25 години*, постоечки и идни клиенти 

ПАКЕТИ:

 

*По навршување на 25-годишна возраст престанува можноста за користење на пакетот

Производи кои ги вклучува пакетот Надомест за услугата: 
Трансакциска сметка Без трошоци за одржување на сметка
Дебитна картичка Mastercard Debit Без трошоци за месечна чланарина за дебитна картичка
Услуга СМС известување – Пакет А Бесплатна услуга СМС известување - Пакет А
Електронско банкарство Бесплатна мобилна апликација со опција за плаќање
Мобилна апликацја BANK2GO Бесплатно елетронско банкарство