Пакет за пензионери

Пакет за пензионери 

-  Денарски ненаменски потрошувачки кредит  - до 600.000,00 ден

-  Кредитна картичка од брендот Visa/MasterCard Standard со лимит од најмалку 1 пензија, а најмногу до 2 пензии

-  Дозволено пречекорување по трансакциска сметка со лимит од најмалку 1 пензија, а најмногу до 2 пензии

-  Дебитна картичка од брендот Visa/MasterCard


Карактеристики

Пакетот се состои од: кредит, кредитна картичка, дозволен лимит по ТРС и дебитна картичка

Наведените услови важат единствено доколку се искористат сите наведени производи од пакетот

Намена:

1/ненаменски - средствата се префрлуваат на ТРС на корисникот

2/наменски - средствата се користат за затварање на постоечки обврски во Банката или други банки (30% од износот може да се искористи ненаменски)

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС: 

до 600.000,00 МКД кредит

 • Кредитна картичка Mastercard standard согласно кредитна способност на барателот, лимит  до 2 (две) пензија 
 • Дозволено пречекорување по ТРС - до 2 месечни пензии 

РОК НА ВРАЌАЊЕ

до 95 месеци

Трошок за аплицирање на кредит - 700,00 МКД

Провизија за одобрен кредит:

 • провизија од 1% на одобрениот износ за ненаменски кредити
 • провизија од 0.50% од износот на кредит за рефинансирање во Банката
 • провизија од 0% за рефинансирање во други банки

 Кредитна картичка Mastercard standard:

 • Трошок за издавање на картичката - 300,00 ден
 • Минимален месечен износ за плаќање - 1% од вкупната вредност на направените трансакции + 100% од сите надоместоци, провизии, редовни и затезни камати - Mastercard standard

Дозволено пречекорување на ТРС 

 • Административен трошок за одобрување на дозволено пречекорување на сметка - 300,00 ден

Услови

 • кредитоспособност од 55% рата/плата за сите клиенти кои во изминатите 12 месеци биле класифицирани во „А“ категорија на ризик согласно КРИС на НБРСМ, за сите останати ДТИ показател не повеќе од 50%
 • *За сите баратели кои имаат ДСТИ показател над 33%, а немаат имот на свое име, потребно е задолжително вклучување на една од наведените опции:
  - Кокредитобарател, за ДСТИ показателот да изнесува до 33%;
  - Авалист/ Гарант платец со имот на свое име;
  - Жирант на кредит со ДСТИ показател до 50%
 • старосна граница - максимум 75 години на денот на достасување на кредитот

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ *:

до 70 годишна возраст до 75 годишна возраст
до 300.000,00 ден - меница и менична изјава, со авалист
над 300.001,00 ден - меница, менична изјава и 1 кредитоспособен жирант вработено лице или пензионер со пензија во Банката или во замена за жирантот задолжителна солемнизација на договорот за кредит со вклучени извршни клаузули со имот или гарант платец со имот.
до 300.000,00 ден -солемизација со гарант платец
над 300.001,00 ден - солемнизација на договорот за кредит со вклучени извршни клаузули со имот или гарант платец со имот.

Каматни стапки

Каматна стапка:   

  Период на фиксна каматна стапка Период на променлва каматна стапка
до 2-та година по 2-та година
Пакет 6.20% НРКС+ 6 п.п., но не пониска од 8%

 *Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ 

Останато

Пензијата е задолжително да се прима на ТРС во Банката или да се префрли преку Банката во рок од 45 дена од датумот на Договорот за кредит