Пакет од 3 производи за АД ЕЛЕМ РЕК Битола

од 600.000,00 мкд до 900.000,00 мкд

Денарски кредит со фиксна каматна стапка за првите 3 години

Кредитна картичка

Дозволено пречекорување по трансакциска сметка


карактеристики

услови

  • кредитоспособност од ½ (рата/плата)
  • старосна граница - максимум 62 години на денот на достасување на кредитот. Доколку кредитокорисникот ја надминува старосната граница, има можност за вклучување на вработен кокредитобарател во рамки на старосна граница до 62 години или пензионер кокредитобарател во рамки на старосна граница до 70 годишна возраст

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ:

Меница и менична изјава, задолжителна солемнизација на договорот со вклучени извршни клаузули. Доколку кредитобарателот нема имот на свое име, задолжително вклучување на гарант платец кој поседува имот на свое име

каматни стапки

6,00% фиксна годишна каматна стапка во првата година

8,50% фиксна годишна каматна стапка во втората и третата година

променлива годишна каматна стапка по истек на третата година-референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 6,00 п.п.

10.50% на кредитната картичка

10.50% на дозволеното пречекорување

останато

Платата е задолжително да се прима на трансакциска сметка во СТББТ или да се префрли преку Банката во рок од 45 дена од датумот на Договорот за кредит