ПАКЕТ ПРОИЗВОДИ

наменет за вработени Кромберг & Шуберт


 • Потрошувачки кредит
 • Кредитна картичка
 • Дозволено пречекорување по трансакциска сметка
 • Специјален лимит
 • СМС известување
 • Електронско банкарство

карактеристики

 Намена:

1/ ненаменски, средствата се префлуваат на трансакциска сметка на корисникот

2/ наменски – средствата се користат за затварање на обврски во други банки (40% од износот може да се искористи ненаменски).

Напомена: Кредитот може да се искористи за рефинансирање на обврски по кредити од овој пакет и кредити со девизна клаузула, доколку е изминат минимум 40% од рокот на враќање на кредитот.

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС:

до 300.000,00 ден  - за вработени на определено со стаж под 12 месеци

до 600.000,00 ден - за вработени на определено со стаж над 12 месеци и вработени на неопределено

 • Кредитна картичка - до 2 (две) месечни плати   
 • Дозволено пречекорување по трансакциска сметка - до 2 (две) месечни плати
 • Специјален лимит - 1 (една) месечна плата

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

За вработени на определено со стаж под 12 месеци
      За вработени на определено со непрекинат стаж над 12 месеци  и вработени на неопределено
Задолжителна солемнизација на договор на нотар
меница и менична изјава


РОК НА ВРАЌАЊЕ:

- до 95 месеци

Трошок за аплицирање за кредит - 500,00 МКД

Провизија за одобрен кредит

 • без надомест за наменски кредити за рефинансирање (доколку до 60% од износот се користи наменски)
 • провизија од 1,5% за ненаменски кредити

услови

 • кредитоспособност од 55% (рата/плата) за клиенти кои во изминатите 12 месеци биле класифицирани во „А“ категорија на ризик согласно КРИС на НБРМ, за сите останати кредитоспособност 1/2 (рата/плата)
 • старосна граница - максимум 64 години на денот на достасување на кредитот. Доколку кредитокорисникот ја надминува старосната граница, има можност за вклучување на вработен кокредитобарател во рамки на старосната граница до 64 години или пензионер кокредитобарател во рамки на старосната граница 70 годишна возраст


каматни стапки

останато

Платата е задолжително да се прима на трансакциска сметка во СТББТ или да се префрли преку Банката во рок од 45 дена од датумот на Договорот за кредит