ПАКЕТ ПРОИЗВОДИ

наменет за вработени Кромберг & Шуберт


 • Потрошувачки кредит
 • Кредитна картичка
 • Дозволено пречекорување по трансакциска сметка
 • Специјален лимит
 • СМС известување
 • Електронско банкарство

карактеристики

 Намена:

1/ ненаменски, средствата се префлуваат на трансакциска сметка на корисникот

2/ наменски – средствата се користат за затварање на обврски во други банки (40% од износот може да се искористи ненаменски).

Напомена: Кредитот може да се искористи за рефинансирање на обврски по кредити од овој пакет и кредити со девизна клаузула, доколку е изминат минимум 40% од рокот на враќање на кредитот.

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС:

до 300.000,00 ден  - за вработени на определено со стаж под 12 месеци

до 600.000,00 ден - за вработени на определено со стаж над 12 месеци и вработени на неопределено

 • Кредитна картичка - до 2 (две) месечни плати   
 • Дозволено пречекорување по трансакциска сметка - до 2 (две) месечни плати
 • Специјален лимит - 1 (една) месечна плата

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

За вработени на определено со стаж под 12 месеци
      За вработени на определено со непрекинат стаж над 12 месеци  и вработени на неопределено
Задолжителна солемнизација на договор на нотар
меница и менична изјава


РОК НА ВРАЌАЊЕ:

- до 95 месеци

Трошок за аплицирање за кредит - 700,00 МКД

Провизија за одобрен кредит

 • без надомест за наменски кредити за рефинансирање (доколку до 60% од износот се користи наменски)
 • провизија од 2% за ненаменски кредити

услови

 • кредитоспособност од 55% (рата/плата) за клиенти кои во изминатите 12 месеци биле класифицирани во „А“ категорија на ризик согласно КРИС на НБРМ, за сите останати кредитоспособност 1/2 (рата/плата)
 • старосна граница - максимум 64 години на денот на достасување на кредитот. Доколку кредитокорисникот ја надминува старосната граница, има можност за вклучување на вработен кокредитобарател во рамки на старосната граница до 64 години или пензионер кокредитобарател во рамки на старосната граница 70 годишна возраст


каматни стапки

КРЕДИТ

6,00% фиксна годишна каматна стапка во првата година

8,50% фиксна годишна каматна стапка во втората и третата година

променлива годишна каматна стапка по истек на третата година-референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 6,00 п.п.

*8,54% СВТ за износ на кредит од 600.000 МКД, каматна стапка 6,00% фиксна за првата година, 7,50% фиксна во втората и третата година и променлива каматна стапка (референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 5,70 п.п.) за остатокот на периодот, рок на отплата 95 месеци, провизија за одобрен кредит 2%

*Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ 

ВИСА КЛАСИК/ГОЛД

9,50% променлива каматна стапка (референтна каматна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 8 п.п.)

МАСТЕРКАРД СТАНДАРД

7,99% фиксна каматна стапка првата година

9,50% променлива каматна стапка по првата година (референтна каматна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 8 п.п.)

ДОЗВОЛЕНО ПРЕЧЕКОРУВАЊЕ / СПЕЦИЈАЛЕН ЛИМИТ ПОВРЗАН СО МАСТЕРКАРД ДЕБИТНА КАРТИЧКА

9,50% променлива каматна стапка (референтна каматна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 8 п.п.)

останато

Платата е задолжително да се прима на трансакциска сметка во СТББТ или да се префрли преку Банката во рок од 45 дена од датумот на Договорот за кредит