Пакет 6 

-  Денарски ненаменски потрошувачки кредит со ризико осигурување - до 1.500.000,00 ден

-  Кредитна картичка - Visa/MasterCard Standard - до 3 (три) плати

-  Дозволено пречекорување по трансакциска сметка + специјален лимит на MasterCard Debit - до 5 (пет) плати

-  СМС Известување

-  Електронско банкарство


Пакетот се состои од 6 производи: кредит, кредитна картичка, дозволен лимит по ТРС, специјален лимит поврзан со МастерДебит, СМС известување и електронско банкарство

Наведените услови важат единствено доколку се искористат сите наведени производи од пакетот

Намена:

1/ненаменски - средствата се префрлуваат на ТРС на корисникот

2/наменски - средствата се користат за затварање на постоечки обврски (30% од износот може да се искористи ненаменски)

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС: 

до 1.500.000,00 МКД кредит

  • Кредитна картичка Visa/Mastercard standard согласно кредитна способност на барателот, лимит  до 3(три) месечни плати најмногу до 500.000,00 денари
  • Дозволено пречекорување по ТРС + специјален лимит на Mastercard debit - до 5 месечни плати од кои:  лимит во висина од 3 месечни плати кои што корисникот на картичката ќе може да ги користи на ПОС и АТМ, без провизија и  специјален лимит во висина од 2 месечни плати кои што корисникот на картичката може да ги користи исклучиво за подигање

РОК НА ВРАЌАЊЕ

до 95 месеци

 Каматна стапка:   

со вклучена ризико полиса

фиксна годишна каматна стапка

во првата година

фиксна каматна стапка

во втората година

Променлива каматна стапка

во втората година

денарски кредит4,99%5,50%

референтна каматна стапка за пресметување

на стапката на казнена камата +530 п.п.


*7,07% СВТ за износ на кредит од 1.500.000 МКД, каматна стапка 4,99% фиксна за првата година, 5,50%  фиксна за втората година и променлива каматна стапка од 6,80% за остатокот на периодот, рок на отплата 95 месеци, провизија за одобрен кредит 2,00%

 *Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ 


Трошок за аплицирање на кредит - 700,00 МКД

Провизија за одобрен кредит:

  • провизија од 2% на одобрениот износ

 Кредитна картичка Mastercard standard:

  • Минимален месечен износ за плаќање - 1% од вкупната вредност на направените трансакции + 100% од сите надоместоци, провизии, редовни и затезни камати - Mastercard standard, односно 5% од вкупната вредност на направените трансакции + пресметана камата за картички од брендот Visa

Дозволено пречекорување на ТРС - Mastercard debit - Провизија за подигање на рати на шалтер

  • 4,5% од износот на трансакцијата за подигање на 3 рати
  • 4,9% од износот на трансакцијата за подигање на 6 и 9 рати
  • 7,5% од износот на трансакцијата за подигање на 12 рати
  • 2% од износот од трансакцијата за подигање на готовина на повеќе од 12 ратиПлатата е задолжително да се прима на ТРС во Банката или да се префрли преку Банката во рок од 45 дена од датумот на Договорот за кредит