Пакет 6 

-  Денарски ненаменски потрошувачки кредит со ризико осигурување - до 1.500.000,00 ден

-  Кредитна картичка - Visa/MasterCard Standard - до 3 (три) плати

-  Дозволено пречекорување по трансакциска сметка + специјален лимит на MasterCard Debit - до 5 (пет) плати

-  СМС Известување

-  Електронско банкарство


Карактеристики

Пакетот се состои од 6 производи: кредит, кредитна картичка, дозволен лимит по ТРС, специјален лимит поврзан со МастерДебит, СМС известување и електронско банкарство

Наведените услови важат единствено доколку се искористат сите наведени производи од пакетот

Намена:

1/ненаменски - средствата се префрлуваат на ТРС на корисникот

2/наменски - средствата се користат за затварање на постоечки обврски (30% од износот може да се искористи ненаменски)

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС: 

до 1.500.000,00 МКД кредит

 • Кредитна картичка Visa/Mastercard standard согласно кредитна способност на барателот, лимит  до 3(три) месечни плати најмногу до 500.000,00 денари
 • Дозволено пречекорување по ТРС + специјален лимит на Mastercard debit - до 5 месечни плати од кои:  лимит во висина од 3 месечни плати кои што корисникот на картичката ќе може да ги користи на ПОС и АТМ, без провизија и  специјален лимит во висина од 2 месечни плати кои што корисникот на картичката може да ги користи исклучиво за подигање

РОК НА ВРАЌАЊЕ

до 95 месеци

 Каматна стапка:   

со вклучена ризико полиса

фиксна годишна каматна стапка

во првата година

фиксна каматна стапка

во втората година

Променлива каматна стапка

по втората година

денарски кредит4,99%5,50%

референтна каматна стапка за пресметување

на стапката на казнена камата +5,30 п.п.


*7,07% СВТ за износ на кредит од 1.500.000 МКД, каматна стапка 4,99% фиксна за првата година, 5,50%  фиксна за втората година и променлива каматна стапка од 6,80% за остатокот на периодот, рок на отплата 95 месеци, провизија за одобрен кредит 2,00%

 *Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ 


Трошок за аплицирање на кредит - 700,00 МКД

Провизија за одобрен кредит:

 • провизија од 2% на одобрениот износ

 Кредитна картичка Mastercard standard:

 • Минимален месечен износ за плаќање - 1% од вкупната вредност на направените трансакции + 100% од сите надоместоци, провизии, редовни и затезни камати - Mastercard standard, односно 5% од вкупната вредност на направените трансакции + пресметана камата за картички од брендот Visa

Дозволено пречекорување на ТРС - Mastercard debit - Провизија за подигање на рати на шалтер

 • 4,5% од износот на трансакцијата за подигање на 3 рати
 • 4,9% од износот на трансакцијата за подигање на 6 и 9 рати
 • 7,5% од износот на трансакцијата за подигање на 12 рати
 • 2% од износот од трансакцијата за подигање на готовина на повеќе од 12 ратиУслови


 • кредитоспособност од 55% рата/плата
 • старосна граница - максимум 68 години на денот на достасување на кредитот

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ *:


 ДО 750.000,00 МКД

 НАД 750.000,00 МКД

 Солемнизација на договор за
 кредит со вклучени извршни
 клаузули,

 Административна забрана на
 плата од кредитобарателот,

 Ризико полиса за осигурување
 издадена од Кроација
 осигурување АД  - друштво за
 осигурување на живот
 винкулирана во корист на
 СТББТ со рок на важност
 еднаков со рокот на отплата на 
 кредитот Солемнизација на договор за
 кредит со вклучени извршни
 клаузули, 

 Административна забрана на
 плата од кредитобарател.

 Доколку барателот нема имот на 
 свое име задолжително е
 вклучување на гарант-платец
 кој поседува недвижен имот.

 Ризико полиса за осигурување
 издадена од Кроација
 осигурување АД - Друштво за
 осигурување на живот
 винкулирана во корист на
 СТББТ со рок на важност
 еднаков со рокот на отплата на
 кредитот
* Доколку кредитобарателот е вработен на определено време дополнително е потребен 1 кредитоспособен жирант вработен во некоја од институциите за кои важи овој производ.

** Се  укинува меницата како инструмент за обезбедување во случаите каде што како обезбедување служи солемнизација на Договорот за кредит/кредитна картичка/дозволено пречекорување  на нотар. 


Каматни стапки

КРЕДИТ

 • 4,99% фиксна годишна каматна стапка во првата година
 • 5,50% фиксна годишна каматна стапка во втората година
 • променлива годишна каматна стапка по втората година - референтна каматна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 5,30 п.п.

КРЕДИТНИ КАРТИЧКИ:

Visa Classic/Gold

 • 9,50% прилагодлива каматна стапка
Mastercard standard
 • 7,99% фиксна каматна стапка за првата година
 • 9,50% прилагодлива каматна стапка по првата година

ДЕБИТНА КАРТИЧКА - Mastercard debit

 • 9,50% прилагодлива каматна стапка која се наплаќа на делот од лимитоткој се користи на ПОС и АТМ и на лимитот кој се користи на повеќе од 12 рати

Останато

Платата е задолжително да се прима на ТРС во Банката или да се префрли преку Банката во рок од 45 дена од датумот на Договорот за кредит