ПАКЕТ ОД 3 ПРОИЗВОДИ

 • Денарски кредит со фиксна
  каматна стапка за првите 3 години
 • Кредитна картичка
 • Дозволено пречекорување по трансакциска сметка

карактеристики

Пакетот се состои од кредит, кредитна картичка и дозволен лимит по трансакциска сметка. Наведените услови важат единствено доколку се искористат сите наведени производи од пакетот

Намена:

1/ ненаменски, средствата се префлуваат на трансакциска сметка на корисникот

2/ наменски – средствата се користат за затварање на обврски во други банки (40% од износот може да се искористи ненаменски).

Напомена: Кредитот може да се искористи за рефинансирање на обврски по кредити со девизна клаузула во Банката, доколку е изминат минимум 40% од рокот на враќање на кредитот.

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС:

до 600.000,00 МКД

 до 300.000,00 МКД за вработени во ПЗУ

 • Кредитна картичка - до 2 (две) месечни плати - гратис производ без пресметка на кредитна способност
 • Дозволено пречекорување по трансакциска сметка - до 3 (три) месечни плати - гратис производ без пресметка на кредитна способност

БЕЗ ЖИРАНТИ

РОК НА ВРАЌАЊЕ:

- до 95 месеци

Трошок за аплицирање за кредит - 500,00 МКД

Провизија за одобрен кредит

 • без надомест за наменски кредити за рефинансирање (доколку до 60% од износот се користи наменски)
 • провизија од 1,5% за ненаменски кредити

услови

 • кредитоспособност од ½ (рата/плата)
 • старосна граница - максимум 64 години на денот на достасување на кредитот

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ:

Меница и менична изјава*, административна забрана на плата од кредитобарателот. Доколку политика на работодавачот е да не заверува административна забрана, тогаш потребна е задолжителна солемнизација на договорот со вклучени извршни клаузули. За вработени во АД ЕЛЕМ РЕК Битола потребна е задолжителна солемнизација на договорот со вклучени извршни клаузули за износи над 300.000,00 ден

каматни стапки

6,00% фиксна годишна каматна стапка во првата година

7,50% фиксна годишна каматна стапка во втората и третата година

променлива годишна каматна стапка по истек на третата година - референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 5,70 п.п.

10.25% на кредитната картичка од брендот Visa Classic

7,99% фиксна каматна стапка во првата година, 9,99% прилагодлива каматна стапка по првата година од брендот Master Card Standard

10.25% на дозволеното пречекорување

останато

Платата е задолжително да се прима на трансакциска сметка во СТББТ или да се префрли преку Банката во рок од 45 дена од датумот на Договорот за кредит