Отворање на трансакциска сметка (потребна документација)

Решение или тековна состојба од трговскиот регистар,регистарот на правни лица, односно во регистарот на надлежен орган на Република Македонија, ако уписот во регистарот е пропишан со закон ( оригинал или копија заверена на нотар ) во хартиена форма или електронски, потпишани со квалификуван сертификат согласно со закон,акт од надлежен орган за основање, ако учесникот не е запишан во регистар,извод од законот, ако учесникот е основан согласно со закон. Банката задолжително задржува фотокопија од презентираната документација.

  • ЗП образец-заверени потписи на лица овластени за застапување, оригинал или копија заверена кај нотар
  • Копија од лични карти на управителите (овластени лица за застапување) и потписници на сметката;
  • Барање за отворање на сметка (го добивате во Банката)
  • Договор за отворање и водење на сметка (го склучувате со Банката)
  • Потписен картон (два примероци потпишувате во Банката)
  • Апликација за регистрирање на клиент

Обрасци во електронска форма за симнување