Орочени денарски депозити

Редовното штедење се однесува на сите видови депозити, во денари или во странска валута. Средствата кои се наменети за штедење можат да бидат во денари без девизна клаузула или во странска валута.

  • Периоди на штедење - 15 дена, 1, 3, 4, 6, 8, 12, 15, 24 и 36 месеци
  • Пресметка на камата -  годишно, со прилагодливи годишни каматни стапки кои се пресметуваат по пропорционална метода
  • Каматата се исплаќа во истата валута како депозитот
  • Исплата на камата:
    • на крајот на периодот, со месечна пресметка на каматата која се додава на главниот влог
    • месечна исплата на каматата на трансакциска сметка по барање на клиентот

Предвремено повлекување на депозитот пред истекот на договорениот рок на орочување (предвремено разорочување) е можно со писмено барање на Вложувачот. Во тој случај се врши раскинување на договорот во целост и се пресметува камата со примена на каматна стапка по видување, за периодот од датумот на орочување /преорочување до датумот на повлекување на депозитот.


по видување

0.00%

1 месец

0.01%

3 месеци

0.05%

4 месеци

0.05%

6 месеци

0.10%

8 месеци

010%

12 месеци

0.40%

14 месеци

0.40%

15 месеци

0.40%

24 месеци

1.10%

36 месеци

1,40%