Орочени денарски депозити

Редовното штедење се однесува на сите видови депозити, во денари или во странска валута. Средствата кои се наменети за штедење можат да бидат во денари без девизна клаузула или во странска валута.

  • Периоди на штедење - 15 дена, 1, 3, 4, 6, 8, 12, 15, 24 и 36 месеци
  • Пресметка на камата -  годишно, со прилагодливи годишни каматни стапки кои се пресметуваат по пропорционална метода
  • Каматата се исплаќа во истата валута како депозитот
  • Исплата на камата:
    • на крајот на периодот, со месечна пресметка на каматата која се додава на главниот влог
    • месечна исплата на каматата на трансакциска сметка по барање на клиентот

Повлекување на депозитот пред претходно поставениот период на штедење (предвремено разорочување).   

Предвременото разорочување е строго регулирано и лимитирано со интерни процедури. Во случај на предвремено разорочување се исплаќа каматата по видување за целиот влог.


по видување

0.00%

1 месец

0.02%

3 месеци

0.20%

4 месеци

0.20%

6 месеци

0.60%

8 месеци

0.60%

12 месеци

1.40%

14 месеци

1.40%

15 месеци

1.40%

24 месеци

2.50%

36 месеци

2.90%