Ненаменски потрошувачки кредит обезбеден со хипотека

ненаменски, средствата се префрлаат на трансакциска сметка на корисникот


карактеристики

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС

според кредитна способност на кредитокорисникот и вредноста на обезбедувањето

РОК НА ВРАЌАЊЕ

- до 240 месеци

Трошок за аплицирање за кредит - 1.000,00 МКД

Провизија за одобрен кредит 2,5% од износот на кредитот

Трошок за предвремена отплата

  • без надомест за предвреме извршена уплата до 20% од преостанатиот дел од главницата на кредитот во тековниот месец;
  • 3% од главницата на кредитот што предвремено се уплаќа, за износи над 20% од преостанатиот дел од главницата на кредитот на кредитот

услови

каматни стапки

  • променлива, составена од референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 8 п.п за денарски кредит со девизна клаузула

*11,16% СВТ за износ на кредит од 3.000.000 МКД, променлива каматна стапка (референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 8,00 п.п. ), рок на отплата 240 месеци, провизија за одобрен кредит 2,50%     

*Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ 

  • променлива, составена од 1М Еурибор + 8 п.п.за денарски кредит

*8,19% СВТ за износ на кредит од 50.000 ЕУР, променлива каматна стапка (1М Еурибор + 8,00 п.п. ), рок на отплата 240 месеци, провизија за одобрен кредит 2,50%     

*Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ 

останато

**Денарски кредити со девизна клаузула се одобруваат само во случај да се исполнети критериумите за пондер на ризичност од 35% или 75%.

* Доколку политика на работодавачот е да не заверува административна забрана, тогаш потребна е задолжителна солемнизација на договорот со вклучени извршни клаузули.