Ненаменски потрошувачки кредит обезбеден со хипотека

ненаменски, средствата се префрлаат на трансакциска сметка на корисникот


карактеристики

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС

според кредитна способност на кредитокорисникот и вредноста на обезбедувањето

РОК НА ВРАЌАЊЕ

- до 240 месеци

Трошок за аплицирање за кредит -700,00 МКД

Провизија за одобрен кредит 2% од износот на кредитот

Трошок за предвремена отплата

  • без надомест за предвреме извршена уплата до 20% од преостанатиот дел од главницата на кредитот во тековниот месец;
  • 3% од главницата на кредитот што предвремено се уплаќа, за износи над 20% од преостанатиот дел од главницата на кредитот на кредитот

услови

1. Доколку вредноста на хипотеката е 2 : 1 од износот на кредитот, треба да биде исполнет услов за кредитна способност од 1/3 рата /плата

2. Доколку вредноста на хипотеката е 3 : 1 од износот на кредитот, треба да биде исполнет услов за кредитна способност од 1/2 рата /плата

  • можност за вклучување најмногу еден кокредитобарател (член на потесно семејство)
  • старосна граница - максимум 70 години на денот на достасување на кредитот

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ:

меница и менична изјава, административна забрана на плата*/траен налог за пензионери, хипотека на недвижен имот (станбен и деловен простор изградени или во градба, приватни куќи изградени или во градба и градежно земјиште), полиса винкулирана во корист на Банката.


каматни стапки

  • 7,630% Прилагодлива каматна стапка за денарски кредит со девизна клаузула
  • 11,00% Прилагодлива за денарски кредит

останато

**Денарски кредити со девизна клаузула се одобруваат само во случај да се исполнети критериумите за пондер на ризичност од 35% или 75%.

* Доколку политика на работодавачот е да не заверува административна забрана, тогаш потребна е задолжителна солемнизација на договорот со вклучени извршни клаузули.