Ненаменски потрошувачки кредит обезбеден со хипотека со ризико полиса

ненаменски, средствата се префрлаат на трансакциска сметка на корисникот


карактеристики

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС

до 170.000,00 еур., според кредитна способност на кредитокорисникот и вредноста на обезбедувањето 

РОК НА ВРАЌАЊЕ

- до 240 месеци

Трошок за аплицирање за кредит - 1.000,00 МКД

Провизија за одобрен кредит:

1,5% на одобрениот износ 

0% за наменски кредити за рефинансирање


Трошок за предвремена отплата

  • без надомест за предвреме извршена уплата до 20% од преостанатиот дел од главницата на кредитот во тековниот месец;
  • 3% од главницата на кредитот што предвремено се уплаќа, за износи над 20% од преостанатиот дел од главницата на кредитот на кредитот

услови

1. Доколку вредноста на хипотеката е 1.5 : 1 од износот на кредитот, треба да биде исполнет услов за кредитна способност не поголем од 60% рата /плата

2. Доколку вредноста на хипотеката е 1.8 : 1 од износот на кредитот, треба да биде исполнет услов за кредитна способност не поголем од 60% рата /плата

  • можност за вклучување најмногу еден кокредитобарател (член на потесно семејство)
  • старосна граница - максимум 80 години на денот на достасување на кредитот.За кокредитобаратели кои воедно се јавуваат како заложни должници нема лимит на старосна граница. 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ:

Меница и менична изјава, административна забрана на плата/траен налог за пензионери, хипотека на недвижен имот (станбен простор – станови и приватни куќи) во сооднос од 1,5:1 до 1,8:1, Ризико полиса од Триглав осигурување Живот или Кроација Осигурување Живот, полиса за осигурување на недвижен имот винкулирана во корист на Банката издадена од компанија прифатлива за Банката

каматни стапки

  • Фиксна каматна стапка за првите пет години (годишно) - 4,50%
  • Променлива каматна стапка по петтата година, составена од 1М Еурибор +  5,50 п.п., но не помала стапка од 6,50%

*6,14% СВТ за износ на кредит од 50.000 ЕУР, Фиксна каматна стапка за првите пет години (годишно) - 4,50 и променлива каматна стапка (1М Еурибор + 5,50 п.п. ) за останатиот период, рок на отплата 240 месеци, провизија за одобрен кредит 2,50%     

*Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ 

останато

**Денарски кредити со девизна клаузула се одобруваат само во случај да се исполнети критериумите за пондер на ризичност од 35% или 75%.

* Доколку политика на работодавачот е да не заверува административна забрана, тогаш потребна е задолжителна солемнизација на договорот со вклучени извршни клаузули.