Ненаменски потрошувачки кредит обезбеден со хипотека со фиксна каматна стапка во првите 3 години

ненаменски, средствата се префрлаат на трансакциска сметка на корисникот


карактеристики

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС:

според кредитна способност на кредитокорисникот и вредноста на обезбедувањето

РОК НА ВРАЌАЊЕ:

1/ до 95 месеци доколку не се исполнети критериуми за пондер на ризичност од 35% или 75%

2/ до 240 месеци доколку се исполнети критериуми за пондер на ризичност од 35% или 75%

Трошок за аплицирање за кредит - 700,00 МКД

Провизија за одобрен кредит 1,5% од износот на кредитот

Трошок за предвремена отплата

  • без надомест за предвреме извршена уплата до 20% од преостанатиот дел од главницата на кредитот во тековниот месец;
  • 3% од главницата на кредитот што предвремено се уплаќа, за износи над 20% од преостанатиот дел од главницата на кредитот на кредитот

услови

каматни стапки

  • 6,50% Фиксна каматна стапка во првата година (годишно) во случај на редовна отплата, т.е. најдоцна до 30 дена од датумот на доспевање на кредитот
  • 6,95% Фиксна каматна стапка во втората и третата година (годишно) во случај на редовна отплата, т.е. најдоцна до 30 дена од датумот на доспевање на кредитот
  • Променлива каматна стапка по третата година-1М Еурибор + 7,863 п.п., доколку кредитокорисниците редовно ги сервисираат обврските по кредитот т.е. најдоцна до 30 дена од датумот на доспевање на ануитетот
  • Променлива каматна стапка по третата година-1М Еурибор + 8,00 п.п., доколку кредитокорисниците редовно ги сервисираат обврските по кредитот т.е. најдоцна до 30 дена од датумот на доспевање на ануитетот

останато

* Доколку политика на работодавачот е да не заверува административна забрана, тогаш потребна е задолжителна солемнизација на договорот со вклучени извршни клаузули.