Автомобилски кредит
за купување на возила од
Порше Македонија, Аутомакедонија,
Automotive group и Аутомобиле СК

наменски, на набавка за патнички и комерцијални возила од Порше Македонија, Аутомакедонија, Automotive group и Аутомобиле СК


карактеристики

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС

според износот на доставена про-фактура за купување на возило, намален за износот на сопственото учество

15% СОПСТВЕНО УЧЕСТВО од доставената про-фактура или фактурата

РОК НА ВРАЌАЊЕ - до 84 месеци

Трошок за аплицирање за кредит - 700,00 МКД


Провизија за одобрен кредит - 1%

услови

  • кредитоспособност од ½ (рата/плата)
  • старосна граница - максимум 75 години на денот на достасување на кредитот
  • за износи на кредит над 1.200.000,00 мкд потребна е проценка од страна на овластен судски проценител

каматни стапки

Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 4,00 п.п. - денарски кредит

*6,43% СВТ за износ на кредит од 1.200.000 МКД, променлива каматна стапка (референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 4,00 п.п. ), рок на отплата 84 месеци, провизија за одобрен кредит 1,00%     

*Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ 

останато

* Доколку политика на работодавачот е да не заверува административна забрана, тогаш потребна е задолжителна солемнизација на договорот со вклучени извршни клаузули.

* Не се исклучува можноста како обезбедување да се понуди недвижен имот во сооднос 2/1 со кредитот.