Автомобилски кредит
за купување на возила од
Порше Македонија, Аутомакедонија,
Automotive group и Аутомобиле СК

наменски, на набавка за патнички и комерцијални возила од Порше Македонија, Аутомакедонија, Automotive group и Аутомобиле СК


карактеристики

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС

според износот на доставена про-фактура за купување на возило, намален за износот на сопственото учество

15% СОПСТВЕНО УЧЕСТВО од доставената про-фактура или фактурата

РОК НА ВРАЌАЊЕ - до 72 месеци

Трошок за аплицирање за кредит - 500,00 МКД


Провизија за одобрен кредит - 1%

услови

  • кредитоспособност од ½ (рата/плата)
  • старосна граница - максимум 70 години на денот на достасување на кредитот
  • за износи на кредит над 1.200.000,00 мкд потребна е проценка од страна на овластен судски проценител

каматни стапки

6,50% - денарски кредит

останато

* Доколку политика на работодавачот е да не заверува административна забрана, тогаш потребна е задолжителна солемнизација на договорот со вклучени извршни клаузули.

* Не се исклучува можноста како обезбедување да се понуди недвижен имот во сооднос 2/1 со кредитот.