НАДОМЕСТОЦИ ЗА ДОМАШНИ ФИЗИЧКИ ЛИЦАОтворање девизен штеден влог и издавање штедна книшка
Книшка или сметка

Без надоместок, минмален влог противредност на 1000,00 денари

Одржување на трс и сметки по видување во ЦХФ

300,00 ден месечно

Уплата во корист на ТРС или  девизен штеден влог во чекови, кредитни писма, дознаки и други платни инструменти, по основ пензија

До 30 ЕУР


Над 30 ЕУР

без надоместок,


фиксно 120 денари фактички трошок

Уплата во корист на ТРС или  девизен штеден влог во чекови, дознаки и други платни инструменти , освен по основ пензии


до 30 ЕУР - 50 ден,
од 31-500 ЕУР-120ден,
од 501-1.000 ЕУР- 200 ден,
од 1.001-5.000 ЕУР-300ден,
од 5.001-10.000 EУР-500 ден,
од 10.001-20.000 EУР-1.200 ден,
над 20.001 ЕУР-50.000 2000 ден.
над 50.000ЕУР- 3.000 ден
Уплата во корист на ТРС или  девизен штеден влог во ефектива и со дознаки со назнака за трошоците ОУР

Без надоместок
Сите уплати  на ефектива во ЦХФ

 0,50% мин.250 ден/макс. 6.000,00 ден
Приливи од друга домашна банка

Надоместок пресметан од домашна банка
Враќање на нераспределен девизен прилив по барање на странска, домашна банка 

15,00 ЕУР од приливот
Враќање на нераспределен девизен прилив по барање на клиентот 

15,00 ЕУР од приливот
Следење на статус на извршување на лоро дознака
Барање
200 ден.
Исплата од девизен штеден влог-сметка во:


ефектива (за бордеро)
Денарска противвредност на исплатата
1,5% минимум 250 ден.

Извршување дознаки во странство од девизна трансакциска сметка, доколку се одбиваат трошоци од дознаката (SHARED)

Денарска противвредност

0,30% минимум 600 ден.

Извршување дознаки во странство од девизна трансакциска сметка доколку странските трошоци се плаќаат веднаш (ОUR):

 • дознака до 1.000  ЕУР
 • дознака од 1.001 до 2.500 ЕУР
 • дознака од 2.501 до 5.000 ЕУР
 • дознака од 5.001 до 10.000 ЕУР
 • дознака од 10.001 ЕУР до 100.000 ЕУР
 • дознаки над 100.001 ЕУР

За ЕУР,УСД, и КАД

 • 22 ЕУР
 • 25 ЕУР
 • 30 ЕУР
 • 0,60% минимум 40 ЕУР
 • 0,40% минимум 60 ЕУР
 • 0,30% минимум 300 ЕУР

Дознаки во ЦХФ,ГБП и СЕК и останати валути

 • 30 ЕУР
 • 35 ЕУР
 • 35 ЕУР
 • 0,60% минимум 50 ЕУР
 • 0,40% минимум 60 ЕУР
 • 0,30% минимум 300 ЕУР
Измена на инструкции и ургенции

Барање

Ден. 1000+ фактички трошоци од странската банка
Дознаки кои не може да се процесираат автоматски (non STP) (дознаки за кои не може да се обезбеди IBAN, SWIFT и сл.)

Барање

дополнително 600 ден

Извршување дознаки во земјата

Денарска противвредност

0,30% минимум 600 денари

Денарски плаќања од резиденти во корист на нерезиденти од сметката

 • до 10.000 денари
 • од 10.001 до 100.000 денари
 • над 100.001
Износ на дознаката

 • Ден. 100,00
 • Ден. 200,00
 • 0,05%мин. Ден. 500, максимум 6000 денари

Извршување дознаки во земјата на сметка на истиот сопственик во друга банка

Денарска противвредност

0,30% минимум 600 денари

Извршување на дознаки по основ на траен налог

Денарска противвредност

1%, минимум 600 денари

Исплата од девизен штеден влог-сметка, ако приливот потекнува од дознака или чек во:Денари


Без надоместок

Ефектива

Денарска противвредност

 До 5.000 ЕУР – 1% мин 250 ден

 Од 5.001 ЕУР – 15.000 ЕУР - 0,8%

 Над 15.001 ЕУР – 0,5%   макс. 30.000 ден

без надомест, доколку пристигнатиот прилив одлежи во Банката на минимален рок од 15 дена со исклучок на ЦХФ
Сите исплати во ефектива во ЦХФ
Денарска противвредност

 До 5.000 ЕУР – 1% мин 250 ден

 Од 5.001 ЕУР – 15.000 ЕУР - 0,8%

Над 15.001 ЕУР – 0,5%   макс. 30.000 ден
Исплата за купена стока од консигнација
Денарска противвредност

1% со откуп на ефектива

Конверзија (замена на една валута со друга) при исплатата на ефектива од девизен штеден влог-сметка:


На барање на штедачот
Денарска противвредност на исплатената валута
1%
Кога Банката сама нуди конверзија

Без надоместок
Конверзија (замена на една валута со друга) за извршување дознаки во странство
На барање на штедачотДенарска противвредност на исплатената валута
1%
Кога Банката сама нуди конверзија

Без надоместок
Конверзија (замена на една валута со друга) за извршување дознаки во странство
Денарска противвредност
Без надоместок
Огласување на девизна штедна книшка-сметка за неважечка
Оглас
Ден.100
Амортизација (замена) на изгубена (оштетена) девизна штедна книшка
Примерок
Ден. 200
Затворање (гаснење) на девизен штеден влог-сметка
Влог или сметка
Ден. 500
Затворање (гаснење) на девизен штеден влог-сметка со пренос на средствата во друга банка
Влог или сметка
Ден. 1000
Издавање полномошно по девизен штеден влог-сметка

Без надоместок
Доставување известие за извршена уплата (чек или дознака) од штедачите во странство

Без надоместок
Издавање изводи за пресметаната камата на штедниот влог-сметка на штедачите во странство

Без надоместок
Давање усмени и писмени информации на штедачите на Банката од доменот на девизното штедење

Без надоместок
Давање банкарски публикации и рекламни материјали на штедачите на Банката

Без надоместок
Водење на неактивни девизни трансакциски сметки за физички лица-резиденти
Водење на неактивни девизни трансакциски сметки за физички лица-резиденти100,00 денари месечно (доколку салдото е пониско од 100,00 денари се наплаќа провизија во висина на салдото)
Одржување на неактивни девизни депозити по видување за физички лица-резиденти
Одржување на неактивни девизни депозити по видување за физички лица-резиденти100,00 денари месечно (доколку салдото е пониско од 100,00 денари се наплаќа провизија во висина на салдото)
НАДОМЕСТОЦИ ЗА СТРАНСКИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА
1 Отворање на девизен штеден влог и издавање штедна книшка Влог или сметка Без надоместок

Одржување на трс и сметки по видување во ЦХФ
сметкафиксно 2 ЕУР во денарска противвредност
2 Уплати во корист на ТРС или девизне штеден влог во чекови, кредитни писма, дознаки и други платни инструменти, основ пензија До 30 ЕУР без надоместок;
над 30 ЕУР фискно 2 ЕУР фактички трошок
Уплата во корист на ТРС или  девизен штеден влог во чекови, дознаки и други платни инструменти, освен по основ пензии

до 300 ЕУР - 5 ЕУР 
од 301 до 10.000 ЕУР- 10 ЕУР
од 10.001-20.000 ЕУР - 30 ЕУР 
од 20.001-50.000 ЕУР -60 ЕУР
над 50.001 ЕУР  100 ЕУР 
2.1.1. Уплата во корист на ТРС или  девизен штеден влог во ефектива (со исклучок на ЦХФ) и со дознаки со назнака за трошоците ОУР   Без  надоместок

Уплата на ефектива во ЦХФ

0,50% мин.ЕУР 5,00/макс. ЕУР 100,00
2.1.2. Приливи од друга домашна банка   Надоместок пресметан од домашната банка 
2.1.3. Враќање на нераспределен девизен прилив по барање на странска, домашна банка    15,00 ЕУР од приливот
2.1.4. Враќање на нераспределен девизен прилив по барање на клиентот    15,00 ЕУР од приливот
3 Исплата од девизен штеден влог-сметка во:    
3.1. - ефектива Денарска противвредност 1%
  - чекови
  - кредитни писма и други платни инструменти
3.2. Дознаки од девизна трансакциска сметка доколку трошоци се одбиваат од дознаката (СХАРЕД) Денарска противвредност 0,3%, минимум 600 денари
3.2.1.
Безготовински плаќања во денари од сметки  на нерезиденти   во корист на резидентни и нерезиденти сметки на клиенти во банката 
Налог
0,073% од износот на налогот, минимум 150,00 денари, максимум 12.000,00 денари
3.2.2.
Безготовински плаќања  во денари од страна на нерезиденти во корист на резидентни и нерезиденти сметки на клиенти во други банки
Налог 
0,15%, мин. Ден.300,00 максимум 12.000,00
3.3. Извршување дознаки во странство од девизна трансакциска сметка доколку странските трошоци се плаќаат веднаш (ОУР): Денарска противвредност  
 
 • дознака до 1.000  ЕУР
 • дознака од 1.001 до 2.500 ЕУР
 • дознака од 2.501 до 5.000 ЕУР
 • дознака од 5.001 до 10.000 ЕУР
 • дознака од 10.001 ЕУР до 100.000 ЕУР
 • дознаки над 100.001 ЕУР

За ЕУР,УСД, и КАД

 • 22 ЕУР
 • 25 ЕУР
 • 30 ЕУР
 • 0,60% минимум 40 ЕУР
 • 0,40% минимум 60 ЕУР
 • 0,30% минимум 300 ЕУР

Дознаки во ЦХФ,ГБП и СЕК и останати валути

 • 30 ЕУР
 • 35 ЕУР
 • 35 ЕУР
 • 0,60% минимум 50 ЕУР
 • 0,40% минимум 60 ЕУР
 • 0,30% минимум 300 ЕУР


3.3.1. Измена на инструкции и ургенции  Барање ЕУР 25 + фактичките трошоци на странската банка
3.3.2. Враќање на нераспределен девизен прилив по барање на клиентот   15,00 ЕУР од приливот
3.3.3. Измени на инструкции и ургенции Барање 20,00 ЕУР во денарска противвредност + фактичките трошоци на странската банка
3.4Извршување на дознаки по основ на траен налог
Денарска противвредност на исплатената валута
1%, освен во случај кога банката сама нуди конверзија без надоместок
3.6Дознаки кои не може да се процесираат автоматски (non STP) (дознаки за кои не може да се обезбеди IBAN, SWIFT и сл.)
Барање
дополнително ЕУР 10
3.7Затворање на сметка по барање на клиентот
Барање
ЕУР 20
3.8Затворање на сметка согласно законски и интерни акти
Барање
ЕУР 10
4 Конверзија на валути при исплата од девизни сметки-штедни влогови Денарска противвредност на исплатената валута 1%, освен во случај кога банката сама нуди конверзија без надоместок
5.
Водење на неактивни девизни трансакциски сметки за физички лица-нерезидентиТрансакциски сметки кои две години немале долговен промет во банката (освен промет по основ на провизии)100 денари месечно (доколку салдото е пониско од 100 денари се наплаќа провизија во висина на салдото)
6.
Одржување на неактивни девизни депозити по видување за физички лица-нерезидентиДепозити по видување без промени во салдото во период од две години (освен промени по основ на камати и провизии)100,00 денари месечно (доколку салдото е пониско од 100,00 денари се наплаќа провизија во висина на салдото) 

Следење на статус на извршување  на  лоро дознака

Барање                                                                                                    
ЕУР 5

ДЕВИЗНО-ВАЛУТНА ЛИКВИДАТУРАОткуп на ефективни странски пари и исплата во денари


Без надоместок

 •  Откуп на девизни чекови до 399,00 евра или друга валута во истиот сооднос             *фактичките трошоци ќе се наплаќаат по пристигање на приливот по основ на чекот

Инструмент (чек)

1200 денари,  плус фактички транспортни трошоци, максимум 3.600 денари

Преземање парични чекови и други хартии од вредност од граѓани на инкасо (наплата)

Чек

1,5% мин. Ден.3000 при приемот на чекот, плус фактички транспортни трошоци, минимум 3000 денари

Преземање парични чекови и други хартии од вредност од граѓани на инкасо (наплата)

Чек

1,5% мин. Ден.3000 при приемот на чекот, плус фактички транспортни трошоци, минимум 3000 денари