НАДОМЕСТОЦИ ЗА ДОМАШНИ ФИЗИЧКИ ЛИЦАОтворање девизен штеден влог и издавање штедна книшка
Книшка или сметка
Без надоместок, минмален влог противредност на 1000,00 денари
Уплата во корист на ТРС или  девизен штеден влог во чекови, кредитни писма, дознаки и други платни инструменти

До 30 ЕУР


Над 30 ЕУР

без надоместок,


фиксно 120 денари фактички трошок
Уплата во корист на ТРС или  девизен штеден влог во ефектива и со дознаки со назнака за трошоците ОУР

Без надоместок
Приливи од друга домашна банка

Надоместок пресметан од домашна банка
Враќање на нераспределен девизен прилив по барање на странска, домашна банка 

15,00 ЕУР од приливот
Враќање на нераспределен девизен прилив по барање на клиентот 

15,00 ЕУР од приливот

Извршување дознаки во странство од девизна трансакциска сметка, доколку се одбиваат трошоци од дознаката (SHARED)

Денарска противвредност

0,30% минимум 600 ден.

Извршување дознаки во странство од девизна трансакциска сметка доколку странските трошоци се плаќаат веднаш (ОUR):

 • дознака до 1.000  ЕУР
 • дознака од 1.001 до 2.500 ЕУР
 • дознака од 2.501 до 5.000 ЕУР
 • дознака од 5.001 до 10.000 ЕУР
 • дознака од 10.001 ЕУР до 100.000 ЕУР
 • дознаки над 100.001 ЕУР

Денарска противвредност
 • 22 ЕУР
 • 25 ЕУР
 • 30 ЕУР
 • 0,60% минимум 40 ЕУР
 • 0,40% минимум 60 ЕУР
 • 0,30% минимум 300 ЕУР

Извршување дознаки во земјата

Денарска противвредност

0,30% минимум 600 денари

Денарски плаќања од резиденти во корист на нерезиденти од сметката

 • до 10.000 денари
 • од 10.001 до 100.000 денари
 • над 100.001
Износ на дознаката


 • Ден. 100,00
 • Ден. 200,00
 • 0,05%мин. Ден. 500, максимум 6000 денари

Извршување дознаки во земјата на сметка на истиот сопственик во друга банка

Денарска противвредност

0,30% минимум 600 денари, максимум 3.000 денари

Извршување на дознаки по основ на траен налог

Денарска противвредност

1%, минимум 600 денари

Исплата од девизен штеден влог-сметка, ако приливот потекнува од дознака или чек во:Денари


Без надоместок

Ефектива

Денарска противвредност

 • 0.5% од пристигнатиот прилив, 
 • доколку пристигнатиот прилив се орочува или одлежи во Банката на минимален рок од 15 дена или се користи за плаќање на дознака во странство, стапката 1% не се наплатува
НАДОМЕСТОЦИ ЗА СТРАНСКИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА
1 Отворање на девизен штеден влог и издавање штедна книшка Влог или сметка Без надоместок
2 Уплати во корист на ТРС или девизне штеден влог во чекови, кредитни писма, дознаки и други платни инструменти До 30 ЕУР без надоместок;
над 30 ЕУР фискно 2 ЕУР фактички трошок
2.1.1. Уплата во корист на ТРС или девизен штеден влог во ефектива и со дознака со назнака за трошоците ОУР   Без  надоместок
2.1.2. Приливи од друга домашна банка   Надоместок пресметан од домашната банка 
2.1.3. Враќање на нераспределен девизен прилив по барање на странска, домашна банка    15,00 ЕУР од приливот
2.1.4. Враќање на нераспределен девизен прилив по барање на клиентот    15,00 ЕУР од приливот
3 Исплата од девизен штеден влог-сметка во:    
3.1. - ефектива Денарска противвредност 1%
  - чекови
  - кредитни писма и други платни инструменти
3.2. Дознаки од девизна трансакциска сметка доколку трошоци се одбиваат од дознаката (СХАРЕД) Денарска противвредност 0,3%, минимум 600 денари
3.2.1. Денарски плаќања од сметката до 100.000,00 денари    
  -Интерно Налог Ден.30,00
  -Преку КИБС Налог Ден.50,00
  -Преку МИПС до 12:00 Налог Ден.300.00
  -Преку МИПС после  12:00 Налог Ден.300.00
3.2.2. Денарски плаќања од сметката над 100.000,00 денари Износ на дознаката  0,15%, мин. Ден.300,00, максимум 12.000
3.3. Извршување дознаки во странство од девизна трансакциска сметка доколку странските трошоци се плаќаат веднаш (ОУР): Денарска противвредност  
 
 • дознака до 1.000  ЕУР
 • дознака од 1.001 до 2.500 ЕУР
 • дознака од 2.501 до 5.000 ЕУР
 • дознака од 5.001 до 10.000 ЕУР
 • дознака од 10.001 ЕУР до 100.000 ЕУР
 • дознаки над 100.001 ЕУР

 

22 ЕУР

25 ЕУР

30 ЕУР
0,60% минимум 40 ЕУР
0,40% минимум 60 ЕУР
0,30% минимум 300 ЕУР

3.3.1. Измена на инструкции и ургенции  Барање ЕУР 10 + фактичките трошоци на странската банка
3.3.2. Враќање на нераспределен девизен прилив по барање на клиентот   15,00 ЕУР од приливот
3.3.3. Измени на инструкции и ургенции Барање 20,00 ЕУР во денарска противвредност + фактичките трошоци на странската банка
3.4. Извршување на дознаки по основ на траен налог Денарска противвредност 1%, минимум 600 денари 
4 Конверзија на валути при исплата од девизни сметки-штедни влогови Денарска противвредност на исплатената валута 1%, освен во случај кога банката сама нуди конверзија без надоместок

НАДОМЕСТОЦИ ЗА ОТКУП НА ДЕВИЗНИ ЧЕКОВИОткуп на патнички чекови

Инструмент (чек)

Ден. 600

Откуп на девизни чекови • до 49,99 евра или друга валута во истиот сооднос

Инструмент (чек)

Ден. 400

 • од 50,00 евра до 399,99 евра или друга валута во истиот сооднос

Инструмент (чек)

Ден. 600

 • од 400,00 евра до 999,99 евра или друга валута во истиот сооднос

Инструмент (чек)

Ден. 700
Преземање парични чекови и други хартии од вредност од граѓани на инкасо (наплата)

Чек

1,5% мин. Ден.3000 при приемот на чекот, плус фактички транспортни трошоци, минимум 3000 денари