Тарифа за физички лица

Тарифа за физички лица
Безготовински плаќања во корист на други трансакциски сметки со 
 Тарифа
користење на сервисот е-банкинг во Банката Износ по налог
  • 10 ден.
за коминтенти кои немаат трансакциски сметки во Банката преку КИБС
  • Налог внесен до 12 ч.
  • Налог внесен по 12 ч.
  • 15 ден.
  • 15 ден.
за коминтенти кои немаат трансакциски сметки во Банката преку МИПС Износ по налог
  • 110 ден.

Повеќе информации на следните телефони:

Физички лица: 02/3087-293; 02/3087-294; 
Правни лица: 047/207-550, 047/207-632; 
Техничка поддршка: 02/3087-293; 02/3087-294;
Или на е-пошта: ebank@stbbt.mk