Платежни картички

VISA
ELECTRON

visa electron

побарај картичка

VISA
CLASSIC

visa electron

побарај картичка

VISA
GOLD

visa electron

побарај картичка

MASTER
CARD DEBIT

visa electron

побарај картичка

MASTER
CARD CREDIT

visa electron

побарај картичка

Инфо за картичките

VISA Electron е дебитна картичка со можност за користење во земјата и во странство, наменета за:

 • Безготовински плаќања во трговската мрежа
 • Подигање готовина од сите банки и банкомати во земјата и во странство каде што е истакнат знакот на VISA, освен во земјите кои не партиципираат во програмата на Visa (ЕMV LIABILITY SHIFT), односно земји оценети со висок степен на ризик.

VISA Classic е кредитна картичка со можност за користење во земјата и во странство, наменета за:

 • Безготовински плаќања во трговската мрежа
 • Елeктронски плаќања
 • Подигање готовина од банка или банкомат во земјата и во странство каде што е истакнат знакот на VISA, освен во земјите кои не партиципираат во програмата на Виса (ЕMV LIABILITY SHIFT) односно земји оценети со висок степен на ризик

Visa Gold е ексклузивен производ наменет за ВИП-клиенти чиј животен стил налага флексибилност при плаќањата и кои имаат потреба од финансиска сигурност изразена преку висок кредитен лимит.

Тоа е картичка без граници прифатена насекаде во светот и призната како престижна од врвни институции, тоа е картичката која ги постави највисоките стандарди, еден од најдобрите светски брендови.

Плаќајте брзо, едноставно и сигурно.

MASTER CARD DEBIT е платежна дебитна картичка поврзана со ТРС на клиент наменета за плаќање во земјата и странство:

 • Можност за одбрување на лимит во висина од 3 месечни плати кои што корисникот на картичката ќе може да ги користи на ПОС и АТМ, без провизија
 • Можност за одобрување на лимит во висина од 2 месечни плати за подигање на готовина на 3, 6, 9 и 12 рати без камта (само со провизија) на шалтерите на банката
 • Може да се подигаат средства и на повеќе од 12 рати и тоа 15, 18, 21 и 24 за што дополнително ќе се пресметува и камата.

MASTER CARD CREDIT е кредитна картичка поврзана наменета за плаќање во земјата и странство:

 • лимит до 500.000 денари
 • можност за користење во трговија без провизија
 • годишна членарина 1500 денари( првата година без членарина).
 • без членарина за промет реализиран во висина на одобрен лимит на кредитна картичка 10,00% каматна стапка на годишно ниво

Камати и лимити

Годишна членарина на основниот корисник  300 денари (25 денари месечно) 1200 денари (100 денари месечно) 2400 денари (200 денари месечно)  300 денари (25 денари месечно) 1500 денари (125 денари месечно)
Годишна членарина на додаден корисник  300 денари (25 денари месечно) 600 денари (50 денари месечно) 1200 денари (100 денари месечно)  300 денари (25 денари месечно) 800 денари 

Каматна стапка 

Референтна каматна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 8,00 п.п.
Референтна каматна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 8,00 п.п.

Референтна каматна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 8,00 п.п.

Референтна каматна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 8,00 п.п.

Фиксна каматна стапка во првата година 7,99%

Променлива каматна стапка по првата година 10,00%

Процент на достасување / 5% 5% / 1% - 4%
Безкаматно купување не да да не не
Плаќање на рати да не не не не
Подигнување на готовина на рати на шалтер не не не да не