Профил на банката

Стопанска банка а.д. Битола е правно лице чија основна дејност е прибирање на слободни парични средства и нивна алокација на местата каде истите можат најрационално да се искористат и да донесат најголем принос.

Банката е основана во форма на акционерско друштво и има универзален карактер, односно врши депозитни работи, кредитни банкарски работи вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции, работи со платен промет во земјата и во странство вклучувајќи купопродажба на девизи, брз трансфер на пари, тргување со инструменти на пазарот на пари, работи со хартии од вредност и инвестициско советување на клиенти, економско-финансиски консалтинг и други банкарски работи, во согласност со позитивните законски прописи, начелата на ликвидност, сигурност и на рентабилност.