Ненаменски хипотекарен кредит

Ненаменски потрошувачки кредит обезбеден со хипотека со фиксна каматна стапка во првите 5 години

  • ненаменски, средствата се префрлаат на трансакциска сметка на корисникот
  • за рефинансирање

Карактеристики

МАКСИМАЛЕН ИЗНОС:

според кредитна способност на кредитокорисникот и вредноста на обезбедувањето, но не повеќе од 6.000.000,00 ден.

РОК НА ВРАЌАЊЕ:

1/ до 240 месеци

Трошок за аплицирање за кредит - 600,00 МКД

Провизија за одобрен кредит:

0,85% од износот на кредитот (максимум 15.000,00 ден)
0% за рефинансирање

ПРОМОТИВНО:

БЕЗ ПРОВИЗИЈА доколку клиентот има дозволено пречекорување и кредитна картичка со лимит во висина од најмалку 1 плата

Трошок за предвремена отплата

  • без надомест за предвреме извршена уплата до 20% од преостанатиот дел од главницата на кредитот во тековниот месец;
  • 3% од главницата на кредитот што предвремено се уплаќа, за износи над 20% од преостанатиот дел од главницата на кредитот на кредитот

Услови

  • старосна граница - максимум 80 години на денот на достасување на кредитот. За кокредитобаратели кои воедно се јавуваат како заложни должници нема лимит на старосна граница. 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ:

 

Меница и менична изјава, административна забрана на плата/траен налог за пензионери, хипотека на недвижен имот (станбен простор – станови и приватни куќи), полиса за осигурување на имот винкулирана во корист на Банката од компании прифатливи за банката.

ЛТВ показател не поголем од 75%

Опционално: ризико полиса

Каматни стапки

КАМАТНИ СТАПКИ

Каматни стапки Период на фиксна каматна стапка Период на променлва каматна стапка
до 5-та година по 5-та година
Без ризико полиса 5.50% 6М Еурибор +4 п.п., но не помала стапка од 7,5%
Со ризико полиса 5.00% 6М Еурибор +3,5 п.п., но не помала стапка од 7%

*Врз висината на СВТ влијае износот и рокот на враќање на кредитот, висината на номиналната каматна стапка и износот на сите трошоци за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ 

Останато

* Доколку политика на работодавачот е да не заверува административна забрана, тогаш потребна е задолжителна солемнизација на договорот со вклучени извршни клаузули.